Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/13

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 211

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäämistä

HEL 2014-003373 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuutettu Petra Malinin ym. määrärahojen lisäystä koskevasta talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on Helsingissä kasvanut vuodesta 2012 vuoteen 2013 verrattuna 5,8 prosenttia. Etuuskäsittelijöiden tekemien päätösten määrä kaikista päätöksistä on noin 60 % (11 500 kpl/kk). Vuonna 2013 annettiin ohjeistus, jonka mukaan sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät etuuskäsittelijöiden lisäksi toimeentulotukipäätöksiä. Ohjeella turvattiin pysyminen toimeentulotuen käsittelyä koskevissa määräajoissa. Etuuskäsittelyn resurssipulaa on korjattu myös palkkaamalla etuuskäsittelijöitä työllisyyden hoidon määrärahoilla. Tällä hetkellä etuuskäsittelijöitä on yhteensä 105, joista 23 on määräaikaisia. Tämän lisäksi 10 määräaikaista etuuskäsittelijän tehtävää on parhaillaan haettavana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan toimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirto Kelalle tapahtuu vuonna 2017. Tästä syystä lautakunta ei pidä perusteltuna resurssien lisäämistä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin. Vuoden 2015 talousarvioraamiin ei sisälly aloitteessa esitettyä määrärahalisäystä."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Määräaikaisen etuuskäsittelijäresurssin määräaikaisella lisäämisellä ei ole ei ole merkittäviä väestön terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malinin ym. on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen, joka koskee etuuskäsittelijäresurssin määräaikaista lisäystä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan tämän asian liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Timo Hakala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 62404

timo.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2014-003373 Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 34

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566