Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/21

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Mäen ym. talousarvioaloitteesta Hyve-4-mallin oikea-aikaiseksi toteuttamiseksi  

HEL 2014-003357 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Hyve -malli koostuu päivähoidossa käytävästä 4 -vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskeskustelusta, lapsen vastauksista sekä neuvolan laajasta terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan sekä neuvolalääkärin tarkastuksen. Tarkastuksen jälkeen lapsi saa tarvitessaan lähetteen esim. fysioterapiaan tai toimintaterapiaan.

Malli liittyy terveystarkastusohjelmaan ja se on jo vakiintunut osa neuvolan toimintaa. Prosessi toimii hyvin ja saumattomasti yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Toiminnan edellyttämät määrärahat sisältyvät vuoden 2015 talousarvioehdotukseen. Mahdollisiin henkilöstövajeisiin esim. lääkäripulan johdosta puututaan normaalein rekrytointitoimenpitein ja tilanne korjataan mahdollisimman pian toimintaa vaarantamatta."

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten hyvinvointiin ja heidän kehityksessään mahdollisesti ilmeneviin hidasteisiin tai ongelmiin on tärkeää puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin pystytään pienelläkin kasvamiseen ja kehitykseen liittyvällä tuella tai terapialla takaamaan lapsen kasvu ikänsä edellyttämien osaamisen ja taitojen kokonaisuudessa. Varhaisessa lapsuudessa varmistettu kehitys tukee osaltaan pitkällä tähtäyksellä myös tervettä ja hyvinvoivaa aikuisuutta.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Mäki ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka koskee Hyve-4-mallin toteuttamista oikea-aikaisesti sekä varhaiskasvatuksessa että neuvolassa ja siihen riittävän määrärahan varaamista.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Lausuntoa on pyydetty myös varhaiskasvatuslautakunnalta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1

Mäki Terhi talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 29

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 13.05.2014 § 110

HEL 2014-003357 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566