Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/23

 

20.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 221

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi 

HEL 2014-003372 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa talousarvioaloitteesta seuraavan lausunnon:

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja järjestävät terveysasemat, lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, nuorisoasemat sekä kolmas sektori. Perheneuvolat tarjoavat moniammatillista, erityistason kasvatus- ja perheneuvontaa 0 - 7-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Varsinaiset psykiatriset palvelut järjestää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. HYKS toteuttaa myös nuorisopsykiatrian matalankynnyksen palveluna Varhain-toimintaa ja siihen liittyen konsultaatiota mm. kouluille. Sosiaali- ja terveysvirastossa käynnistyy toukokuussa 2014 moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lastenpsykiatreja, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat sekä lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa asuvat lapset ja nuoret käyttävät näitä palveluja hoidon tarpeensa mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 on laadittu kaupunginhallituksen antamaan menoraamiin, joka on 2 174 882 000 euroa. Ehdotus ei sisällä lisäystä mielenterveyspalvelujen järjestämiseen. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämisessä vuonna 2015 jatketaan mm. tehtäväjakojen selkiyttämistä, ammatillisen osaamisen ja yhteistyön parantamista sekä työkäytäntöjen kehittämistä, jotta palvelut muodostuvat niiden tarvetta ja kysyntää vastaaviksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten mielenterveyden ylläpitoon ja vahvistamiseen tähtäävillä palveluilla on merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus heidän kokonaisterveyteensä ja hyvinvointiinsa. Positiivisen kehityksen vahvistaminen ja ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa varmistaa henkilön suoriutumista koko aikuisiän.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ym. ovat tehneet talousarvioaloitteen, joka koskee riittävien  mielenterveyspalvelujen järjestämistä lapsille ja nuorille, huomioiden erityisesti lastensuojelun avohuollon piirissä olevat sekä lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa asuvat.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 3.6.2014 mennessä.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Liitteet

1

Malin Petra talousarvioaloite Kvsto 12.3.2014 asia 22

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566