Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/3

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Käsittely

Merkittiin tiedoksi, että kaupunginhallitus päätti nimetä 10.2.2014 Erkki Perälän edustajakseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan kaupunginhallituksen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti työjärjestyksen muutoksesta siten, että neljäntenä asiana käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tiedotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa):

Khs 20.1.2014 § 62 Sosiaali- ja terveyslautakunnan virkamatka Barcelonaan 4.-7.2.2014

Khs 27.1.2014 § 92 Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuosina 2014-2016

Khs, johtamisen jaosto 3.2.2014 § 3 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston kokousajat keväällä 2014

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566