Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/11

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 41

Terho-säätiön Terhokodin ostopalvelut vuodelle 2014

HEL 2013-005901 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti suorahankintaa käyttäen (HankL 27 § 3 kohta) hankkia ajalle 1.1.2014 - 31.12.2014 saattohoitoa Terho-säätiöltä. Terhokoti on HYKS:n palliatiivisen hoidon yksikön lisäksi ainoa erityistason saattohoitoa tarjoava palveluntuottaja pääkaupunkiseudulla.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee, että hankinnasta julkaistaan hankintapäätöksen jälkeen suorahankintailmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Hankintasopimus voidaan solmia vasta 14 päivän kuluttua siitä, kun suorahankintailmoitus on julkaistu eikä suorahankinnasta valiteta. Mikäli suorahankinnasta valitetaan, on sosiaali- ja terveysvirastolla oikeus olla solmimatta hankintasopimusta ja aloittaa hankinnan kilpailutus.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja päättämään mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Laura Heinonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

laura.a.heinonen(a)hel.fi

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitys Terhokodin ostopalveluista vuodelle 2014

2

Sopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta- ja kilpailutus -yksikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Terhokoti

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Taustaa

Terho-säätiön Terhokodissa helsinkiläisille potilaille annettava saattohoito täydentää kaupungin omia palveluja. Terhokodissa hoidettiin vuonna 2012 yhteensä keskimäärin 10 helsinkiläistä potilasta kerrallaan. Osa potilaista on lisäksi saanut myös Terhokodin kotisairaanhoitoa tai käynyt Terhokodissa päiväsairaalahoidossa.

Hankinnan arvo

Hankinnan sitoumukseton, arvioitu arvo on yhteensä 1 200 000 euroa (alv 0 %).

Terhokodin palvelujen ostot toteutuivat vuonna 2013 noin 1,4 miljoonan euron suuruisena. Terho-säätiö on esittänyt sieltä hankittaviin ostopalveluihin varattavaksi yhteensä 1 600 000 euroa vuonna 2014. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikkö pitää perusteltuna 1 200 000 euron suuruista sitoumuksetonta ostopalvelumäärärahaa vuodelle 2014, mikä varaus sisältyy sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 talousarvioon. Terho-säätiön esitys vuoden 2014 ostopalveluista on pöytäkirjan tämän asian liitteenä nro 1. Sopimusluonnos, jossa on esitetty vuoden 2014 yksikköhinnat, on pöytäkirjan tämän asian liitteenä nro 2. Korotusta palveluiden yksikköhinnoissa vuoteen 2013 verrattuna on 4,5 - 5,4 %.

Kaupunginsairaalan kotisairaalatoiminta mahdollistaa hyvinkin vaikeasti sairaiden ihmisten saattohoidon kotona, mikä osaltaan vähentää tarvetta lisätä Terhokodin ostoja. Kaupunginsairaalassa on jatkuvasti kehitetty kuolevan potilaan hoitoa ja kuolevan potilaan oireenmukaisen hoidon (ns. palliatiivisen hoidon) osaamista on lisätty sekä kaupunginsairaalan sairaalaosastoilla annettavassa että kotisairaalan hoidossa. Kaupunginsairaalaan perustettiin lisäksi erillinen saattohoito-osasto Suursuon sairaalaan vuonna 2012. Tässä vaiheessa ei ole tarpeellista lisätä Terho-säätiön Terhokodin käyttöä, vaan ostojen arvioidaan jonkin verran vähenevän, koska valtaosa saattohoidosta tapahtuu kaupungin omana toimintana ja koska edellä kuvatun mukaisesti omaa saattohoitokapasiteettia on hiljattain lisätty. Muutokset perustuvat HYKS-alueella toimineen HYKS:n, kuntien ja Terhokodin yhteisen saattohoitotyöryhmän linjauksiin. Niiden mukaan Terhokoti edustaa erityistason saattohoitoa.

Sopimus

Saattohoidon aukoton järjestäminen sosiaali- ja terveysviraston asiakkaille on välttämätöntä ja siksi hankinta joudutaan tekemään kiireellisenä suorahankintana (HankL 27 § 3 kohta) sopimuskaudeksi 1.1.2014 - 31.12.2014. Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita vastaavaa palvelua tarjoavia palveluntuottajia pääkaupunkiseudulla. Markkinakartoitus ja mahdollinen palvelun kilpailuttamisen suunnittelu käynnistetään vuoden 2014 aikana.

Hankinnasta julkaistaan hankintapäätöksen jälkeen suorahankintailmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Hankintasopimus voidaan solmia vasta 14 päivän kuluttua siitä, kun suorahankintailmoitus on julkaistu eikä suorahankinnasta valiteta. Mikäli suorahankinnasta valitetaan, on sosiaali- ja terveysvirastolla oikeus olla solmimatta hankintasopimusta ja aloittaa hankinnan kilpailutus.

Sopimuksen allekirjoittaminen ja päättäminen

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäälliköllä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Laura Heinonen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

laura.a.heinonen(a)hel.fi

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitys Terhokodin ostopalveluista vuodelle 2014

2

Sopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta- ja kilpailutus -yksikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Terhokoti

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566