Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/7

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätettävä tässä kokouksessa

§ 37

Selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista vuonna 2013

HEL 2014-001004 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan sisältöisen kirjeen 28.1.2014 kaupunginhallitukselle:

"Helsingin kaupungin vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista on annettava selvitys talous- ja suunnittelukeskukselle viimeistään 31.1.2014. Seuraavat sitovat tavoitteet eivät toteutuneet:

Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon nähden.

Vuoden 2013 toteutunut taso oli 50,4 % (50,6 % vuonna 2012), joten tavoite ei toteutunut.
Lastensuojelussa on pyritty lastensuojelunlain mukaisesti enenevästi sijoittamaan lapsi sukulais- tai muuhun läheisverkostoon  yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa ja läheisverkostosijoitusten määrä on kasvanut. Kun nämä ns. perhehoitoa korvaavat vuorokaudet otetaan huomioon,  perhehoitovuorokausien ja läheisverkostosijoitusten hoitovuorokausien osuus ylitti 50,6% kaikista hoitovuorokausista.

Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita.

Toteutunut taso oli 32 %, joten tavoite ei toteutunut. Kotipalvelussa lastensuojeluperheiden osuus kasvoi 29 %:sta 32 %:iin. Kaikille lastensuojelun perheille on voitu tarjota kotipalvelua.

Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana.

Asiakkaiden määrä väheni 7 hengellä. Omaishoidon tukea saaneiden määrä on iäkkäiden palveluissa ollut hiljalleen kasvava edellisinä vuosina, mihin myös asetettu tavoite on pohjautunut. Omaishoitoa tukevista palveluista huolimatta omaishoitajiksi halukkaiden määrä ei ole ennakoidusti kasvanut vuonna 2013, vaikka Helsinki on myöntänyt omaishoidon tukea kaikille sitä hakeneille ja omaishoidon tuen kriteerit täyttäneille. Todettakoon lisäksi, että vammaispalvelujen osalta tavoite on, että itsenäistyvät ja aikuistuvat vammaiset pääsisivät tuettuun asumiseen, mikä ei ole lisäämässä omaishoidon tuen saajien määrää.

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 %.

Toteutunut taso oli 12,4 %. Kotihoidon peittävyys ei ole kasvanut ennakoidusti kotihoidon käyntien määrän kasvusta huolimatta, koska asiakkaat ovat olleet entistä enemmän hoitoa vaativia. Lisäksi kotihoidon tukipalvelua ainoana palveluna saaneiden määrä on kasvanut.

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1200 henkilöä vuoden 2013 aikana.

Asiakkaita oli yhteensä 1186. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärään vaikuttivat työvoiman palvelukeskukseen ohjattujen asiakkaiden määrän lievä lasku sekä muutaman kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikan toiminnan loppuminen kesken sopimuskauden.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat muilta osin."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Kaupunginkanslia

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Virastopäällikkö toteaa, että toteutumattomia sitovia tavoitteita koskevaa selvitystä ei voitu aikataulusyistä tuoda sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn tammikuun kokoukseen. Tästä johtuen selvitys tuodaan nyt tiedoksi lautakunnalle helmikuun kokoukseen.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 17.2.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Kaupunginkanslia

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566