Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/18

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Oikaisuvaatimus koskien etuuskäsittelijän viran täyttämistä

HEL 2013-016506 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen toimeentulotuen maksupäällikön päätöksestä 25.11.2013 § 7, toimeentulotuen maksatuksen etuuskäsittelijän viran täyttämisestä koskevassa asiassa.

Perustelut

Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Toimeentulotuen maksupäällikkö on 25.11.2013 tekemällään päätöksellä päättänyt jättää haettavana olleen etuuskäsittelijän viran täyttämättä ja laittaa sen myöhemmin uudelleen hakuun.

Toimeentulotuen maksupäällikön ei olisi tullut liittää valmistelua koskevaan päätökseensä oikaisuvaatimusohjetta, vaan todeta, ettei päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Se että päätökseen on liitetty oikaisuvaatimusohje ei anna virkaa hakeneelle oikeutta saada asiaansa lautakunnan käsiteltäväksi tekemällä päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimeentulotuen maksupäällikön päätös 25.11.2013

2

HEL 2013-016506oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Etuuskäsittelijän virka on ollut julkisesti haettavana Helsingin kaupungin avoimet työpaikat – Internet-sivuilla ja työhallinnon avoimet työpaikat – Internet-sivuilla ajalla 25.9.- 13.10.2013.

Toimeentulotuen maksupäällikkö on 25.11.2013, 7 § tehnyt päätöksen toimeentulotuen maksatuksen etuuskäsittelijän viran täyttämättä jättämisestä ja laittaa sen myöhemmin uudelleen hakuun. Päätös on esityslistan tämän asian liitteenä numero 1.

Virkaa hakenut ********** on tehnyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle oikaisuvaatimuksen, jossa hän katsoo olevansa kelpoinen hakemaansa Helsingin kaupungin etuuskäsittelijän virkaan. Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä numero 2.

Esittelijä katsoo, että kysymyksessä on etuuskäsittelijän viran täyttöä koskeva valmistelu, eikä toimeentulotuen maksupäällikön päätökseen olisi tullut liittää oikaisuvaatimusohjetta kuntalain 91 §:n perusteella. Päätökseen virheellisesti liitetty oikaisuvaatimus ei anna virkaa hakeneelle oikeutta saada asiansa lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan virka voidaan jättää täyttämättä perustellusta syystä.

Toimeentulotuen maksupäällikkö lähettää oikaisuvaatimuksen tekijälle 25.11.2013 tekemänsä päätöksen ilmoituksin, ettei päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuntalain 91 §:n perusteella.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimeentulotuen maksupäällikön päätös 25.11.2013

2

HEL 2013-016506oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Toimeentulotuen maksupäällikkö

Henkilöstöasiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566