Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/24

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavia virastopäällikön tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Virastopäällikkö 8/4.2.2014

29 § Kliinisten lääketutkimuspalveluiden maksuista päättäminen sosiaali- ja terveysvirastossa

30 § Vuoden 2013 järjestöavustuksen takaisinperintä

31 § Sosiaali- ja terveysviraston pankkitilin FI59 1575 3007 1033 58 lopettaminen

32 § Määräys huollon tarpeen selvittämisestä lastensuojelun johtavalle sosiaalityöntekijälle ja sosiaalityöntekijälle

33 § Vammaistyön perhehoitajien maksujen tarkistus vuonna 2014

Virastopäällikkö 9/14.2.2014

43 § Järjestöavustuksen takaisinperiminen

44 § Lastensuojelun lomatoiminnan maksut vuonna 2014

45 § Perhehoitajien, vastaanottoperhehoitajien ja tukiperhehoitajien maksut vuonna 2014

46 § Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL 2013-016402

47 § Henkilöstöhallinnon päätöksissä käytettävät päättäjälyhenteet perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastoilla

48 § Helsinki Apotti -hankkeen asettaminen

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijalle.

Käsittely

Tämän asian esittelijänä toimi vs. virastopäällikkö Hannu Juvonen.

Esteelliset: Matti Toivola

Esittelijä

osastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566