Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/8

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

Vanhusten ja vammaisten päivätoimintamatkojen suorahankinta

HEL 2014-000312 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä vanhusten ja vammaisten päivätoimintamatkojen kymmenen ajoneuvon suorahankinnan seuraavilta palveluntuottajilta:

- Oy Vantaan Liikenne Vanda Trafik Ab
- Cabing Oy
- Kuljetusliike Rahtirengas Oy
- Mr Taxi Oy
- Taxilinen Koskinen Oy
- Iiro’s Taxi- Service LTD Oy

Lisäksi lautakunta päättänee:

- Tehdä valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset ajalle 1.2.-8.6.2014.

- Että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

- Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee, että hankintasopimuksen allekirjoittaa tilaajan puolesta Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee oikeuttaa Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Ajoneuvoja hankitaan ajalle 1.2.-8.6.2014.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi

Kirsi Mustonen, kuljetussuunnittelija, puhelin: 310 41577

kirsi.mustonen(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Perhe- ja sosiaalipalveluiden osasto

Esitysteksti

Hankinta ja kilpailutus yksikkö

Esitysteksti

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena on sosiaali- ja terveysviraston kustantamien vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain tai terveydenhuoltolain perusteella korvattavien asiakkaiden kuljetukset. Hankinta koskee kymmentä inva-varusteltua ajoneuvoa.

Suorahankinta on perusteltua hankintalain 28§:n perusteella:

”Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty. Edellytyksenä on, että lisäpalvelua tai lisäurakkaa ei voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa tai, vaikka lisäpalvelu tai lisäurakka voitaisiinkin erottaa alkuperäisen sopimuksen toteuttamisesta, se on ehdottoman välttämätön alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että lisäpalvelujen tai lisäurakoiden kokonaisarvo on enintään 50 prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta.”

Lisäpalvelun suorahankinta on tarpeellinen, koska vanhusten ja vammaisten päivätoimintamatkojen kilpailutuksen jälkeen on syntynyt uusia, samaan kokonaisuuteen liittyviä kuljetustarpeita, joita ei tiedetty määriteltäessä kilpailutettavia kohteita. Lisäpalvelun suorahankinta on toteutettu vertailemalla alkuperäisten palveluntuottajien tarjontaa halvimman hinnan mukaan.

Vanhusten- ja vammaisten henkilöiden päivätoimintamatkoihin on tarkoitus käyttää samoja ajoneuvoja sekä Helsingin Matkapalvelun kuljetuksissa että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päivätoimintapaikkoihin suuntautuvien ryhmämatkojen kuljetuksissa. Tämän avulla pyritään parantamaan kuljetuskapasiteetin käyttötehokkuutta ja kokonaiskustannuksia.

Hankinnan kokonaiskustannukseksi lisätilaus mukaan lukien muodostuu enintään 1 220 000 euroa. Ajoneuvoja hankitaan ajalle 1.2.-8.6.2014 ja suorahankinnan kustannukseksi muodostuu enintään 390 000 euroa, joka on alle 50 % alkuperäisen ajoneuvohankinnan arvosta. Helsingin matkapalvelun liikennöintiä ollaan kilpailuttamassa parhaillaan ja uuden sopimuskauden on tarkoitus alkaa 9.6.2014.

Helsingin kaupungin taloussäännön mukaan hankintaan liittyvän lisätilauksen osalta hankintavaltuus määräytyy alkuperäisen hankinnan ja lisätilauksen yhteenlasketun hankinta-arvon mukaan, joten päätöksen hankinnan jatkamisesta optiokaudella tekee sosiaali- ja terveyslautakunta.

Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26§:n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen) päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäälliköllä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi

Kirsi Mustonen, kuljetussuunnittelija, puhelin: 310 41577

kirsi.mustonen(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Perhe- ja sosiaalipalveluiden osasto

Esitysteksti

Hankinta ja kilpailutus yksikkö

Esitysteksti

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566