Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/5

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinta

HEL 2014-001122 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asumisen tuen päällikkö Taru Neiman oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esteelliset: Tuomas Nurmela

Pöydällepanoehdotus:
Anna Vuorjoki: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee hyväksyä asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankintaa koskevan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot.

Esittelijä

Kilpailutuksen taustaa

Asunnottomien asumispalvelut on tarkoitettu syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville, joiden asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Hankittavat palvelut ovat osa Helsingin kaupungin ja valtion välistä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa.

Asumispalvelujen tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle pysyvä asuminen ja selviytyminen yhteiskunnassa sekä kohentaa tai säilyttää asukkaan toimintakykyä. Palveluilla pyritään myös helpottamaan asukkaan muiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkaisemista.

Hankittavilla asumispalveluilla täydennetään kaupungin omaa palvelutuotantoa ja lisätään vaihtoehtoja sekä monipuolistetaan palvelutarjontaa.

Palveluntuottajille on järjestetty keskustelutilaisuus 4.11.2013 ja julkisten hankintojen nettiportaalissa esitettyyn kutsuun perustunut tiedotustilaisuus kilpailutuksesta 9.1.2014.

Tarjouskilpailu

Asunnottomien asumispalvelujen hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu, joka toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaisella neuvottelumenettelyllä. Neuvottelumenettelyllä saadaan palveluntuottajat kehittämään ja monipuolistamaan palvelutarjontaa ja tätä kautta pystytään aiempaa paremmin vastamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Kilpailutuksessa on kaksi hankinnan kohdetta:

1.     Asunnottomien asumispalveluja, jossa palveluntuottaja järjestää sekä asunnon että tuen

2.     Asunnottomien asumispalvelu, jossa palveluntuottaja järjestää asumisen tuen asiakkaille tilaajan osoittamassa kiinteistössä.

Osallistumispyynnössä ja sen liitteissä määritellään palvelun alustava sisältö sekä ehdokkaille ja palvelulle esitettävät vähimmäisvaatimukset. Osallistumispyynnön liitteenä oleva palvelukuvaus on alustava ja sitä täsmennetään palvelutuottajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella.

Osallistumispyyntö liitteineen on esityslistan tämän asian liitteenä nro 1-4. Päätösehdotus hankinnasta tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on, että uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2015.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Osallistumispyynnössä on esitetty vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus vähimmäislaadun ollessa vakioitu. Kokonaistaloudellinen edullisuus ratkaistaan seuraavien vertailuperusteiden mukaan: Tarjousten hinta 70 % ja laatu 30 %.

Asunnottomien asumispalvelut, jossa palveluntuottaja järjestää sekä asunnon että tuen laatua arvioidaan kolmella tekijällä:

1.     Henkilöstön osaaminen, rakenne ja määrä

2.     Asumisyksikön ja asuinhuoneiston tilat

3.     Palvelukonseptin innovatiivisuus

Asunnottomien asumispalvelut, jossa palveluntuottaja järjestää asumisen tuen asiakkaille tilaajan osoittamassa kiinteistössä laatua arvioidaan kahdella tekijällä:

1.     Henkilöstön osaamine, rakenne ja määrä

2.     Palvelukonseptin innovatiivisuus

Tehtävät sopimukset

Palvelu kilpailutetaan neljän vuoden sopimuskaudelle. Sopimuskautta voidaan jatkaa tarvittaessa kahden vuoden jatkokaudella. Kilpailutuksen tuloksena syntyy puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistettaan. Sopimuskausi alkaa 1.1.2015.

Hankintayksikkö arvioi hankinnan kokonaisarvoksi 48 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta tiettyä määrää palveluja, vaan ostaa hankittavia palveluja tarpeensa mukaan.

Asumisen tuen päällikkö Taru Neiman on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310  78727

kari.salovaara(a)hel.fi

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

Liitteet

1

Osallistumispyyntö

2

Soveltuvuusvaatimukset

3

Perustietolomake

4

Alustava palvelukuvaus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Terveys- ja päihdepalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Talous- ja tukipalvelut

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintakeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566