Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/9

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Kommunikaatio-opetuksen välityksen ja palvelun hankinnan optiokauden sopimus

HEL 2014-000552 T 02 08 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- Hyväksyä kommunikaatio-opetuksen välityksen ja palvelun optiokauden hankinnan Evantia Oy:ltä. Palvelua hankitaan alkuperäisen sopimuksen ehdoilla ajalla 1.8.2014-31.7.2015.

- Tehdä Evantia Oy:n kanssa sopimuksen ajalle 1.8.2014-31.7.2015.

- Että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

- Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee, että hankintasopimuksen allekirjoittaa tilaajan puolesta Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee oikeuttaa Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelunkuvaus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Perhe- ja sosiaalipalveluiden osasto

Esitysteksti

Hankinta ja kilpailutus yksikkö

Esitysteksti

Evantia Oy

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto kilpailutti kommunikaatio-opetuksen välityksen palvelut vuonna 2011. Sosiaalijohtaja päätti (17.6.2011 § 119) hankkia kommunikaatio-opetuksen välityksen ja palvelun Evantia Oy:ltä ajalle 1.8.2011 – 31.7.2014. Lisäksi sosiaalijohtaja päätti, että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen optiona enintään yhdellä vuodella.

Palvelua tarvitaan edelleen, eikä palvelua voida järjestää muuten kuin ostopalveluna, joten on perusteltua ottaa optiokausi käyttöön.

Hankinnan kokonaisarvo optioineen on enintään 1 800 000 euroa (alv 0), josta optiokauden hankinnan arvo on noin 300 000 euroa (alv 0).

Helsingin kaupungin taloussäännön mukaan hankintaan liittyvän lisätilauksen osalta hankintavaltuus määräytyy alkuperäisen hankinnan ja lisätilauksen yhteenlasketun hankinta-arvon mukaan, joten päätöksen hankinnan jatkamisesta optiokaudella tekee sosiaali- ja terveyslautakunta.

Sopimusten allekirjoittaminen ja päättäminen

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimuksen allekirjoittaa Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö.

Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen) päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäälliköllä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelunkuvaus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Perhe- ja sosiaalipalveluiden osasto

Esitysteksti

Hankinta ja kilpailutus yksikkö

Esitysteksti

Evantia Oy

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566