Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/1

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jouko Malisen (varalla Anna Vuorjoen) ja  Seija Muurisen (varalla Sirpa Asko-Seljavaaran) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Käsittely

esittelijä teki muutosehdotuksen: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jouko Malisen (varalla Anna Vuorjoen) ja  Seija Muurisen (varalla Sirpa Asko-Seljavaaran) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jouko Malisen (varalla Anna Vuorjoen) ja  Tuomas Nurmelan (varalla Sirpa Asko-Seljavaaran) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566