Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/23

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Ensimmäinen jaosto 2/6.2.2014

Toinen jaosto 2/11.2.2014

Kolmas jaosto 1/13.2.2014

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 2/31.1.2014

2 § Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston laskujen hyväksyjät 1.1.2014 lukien

3 § Lyhytaikaishoidon suorahankinta Ristola -säätiöltä vuosille 2014–2017

Osastopäällikkö 3/10.2.2014

4 § Avopalveluna tuotetun päivä- ja ryhmämuotoisen perhekuntoutuksen suorahankinta vuodelle 2014

5 § Asumisen ja päivätoiminnan suorahankinta Eino Raunion säätiöltä

6 § Kuntoutuspalvelun suorahankinta Etevan kuntayhtymän Keravan tukikeskukselta ajalle 8.2.2014–31.1.2015

Osastopäällikkö 4/14.2.2014

7 § Lyhytaikaisen asumispalvelun suorahankinta Satakielen laulu ry:ltä

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 7/31.1.2014

9 § Vaatimus asiakasmaksun poistamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 8/4.2.2014

10 § Paloheinän hammashoitolan tilapäinen sulkeminen 19.2.–21.2.2014

Osastopäällikkö 9/12.2.2014

11 § Vaatimus asiakasmaksun poistamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Osastopäällikkö 4/12.2.2014

8 § Selvitys, arviointi ja sijoitus -toimiston sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Osastopäällikkö 4/10.2.2014

6 § Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen johtoryhmän nimeäminen vuodelle 2014

7 § Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen henkilöstötoimikunnan asettaminen vuodelle 2014

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 7/29.1.2014

45 § Läntisen kotihoidon vahinkoilmoitus kadonneesta puhelimesta

46 § Vahinkoilmoitus kotihoidon vahingoittuneesta työpuhelimesta

47 § Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus hiusten korjausleikkauksesta

48 § Vahinkoilmoitus asiakkaan oven avaamisesta aiheutuneista kustannuksista

Osastopäällikkö 8/31.1.2014

49 § Vahingonkorvausvaatimus sairaalahoidon aikana rikkoutuneesta kaulaketjusta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

50 § Hoitopäivämaksun palautusvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

51 § Lääketilauksen peruuttamatta jättämisestä aiheutuneen laskun korvaaminen, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

52 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

53 § Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista vaatteista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

54 § Vahingonkorvausvaatimus väärästä reseptistä aiheutuneista kuluista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

55 § Korvausvaatimus asiakkaan itse kustantamasta hormonikierukasta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

56 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan lääkkeiden annosjakelun yhteydessä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

57 § Vahinkoilmoitus kotihoidon kadottamista lääkkeistä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

58 § Vahingonkorvausvaatimus koskien jäännösmaksuerää, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

59 § Vahingonkorvausvaatimus hävitetyistä kengistä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

60 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista rahoista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

61 § Vahingonkorvausvaatimus Haartmanin sairaalassa kadonneista rahoista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

62 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeiden annosjakelun kuluista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

63 § Asiakasmaksun ja hammasteknisten töiden laskun korvaaminen, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

64 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta turvarannekkeesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 10/10.2.2014

67 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan talvitakin katoamista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

68 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

69 § Vaatimus peruuttamattomasta vastaanottoajasta perityn maksun korvaamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

70 § Vahinkoilmoitus kotihoidon kadottamasta asiakkaan avaimesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

71 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta ja lääkelippaasta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

72 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan alahammasproteesia, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

73 § Vahingonkorvausvaatimus lastensuojelua koskevassa asiassa, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

74 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta rannekellosta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 11/11.2.2014

75 § Vahingonkorvausvaatimus

76 § Autovahinkoilmoitus

77 § Autovahinkoilmoitus

78 § Autovahinkoilmoitus

79 § Autovahinkoilmoitus

80 § Autovahinkoilmoitus

Osastopäällikkö 12/14.2.2014

81 § Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 3/14.2.2014

5 § Korjaus päätökseen 12.12.2013 § 52, Duodecimin Terveysportin käyttöoikeudet vuodelle 2014

6 § Kuljetuspalvelun maksujenkäsittelyjärjestelmän käyttöpalvelun hankinta

7 § Hoito-DW muutossopimuksen 282643 hyväksyminen

8 § SQL -vuokralisenssien hankinta sosiaaliEffica -järjestelmään

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Joni Komulainen, lakimies, puhelin: 310 69068

joni.komulainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566