Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/16

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto aluetyötä koskevasta toivomusponnesta

HEL 2013-014821 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Aluetyötä tehdään sosiaali- ja terveysvirastossa aluetyön yksikössä, johon kuuluu asukastalotyö ja jalkautuva työ (yhdyskuntatyö asuinalueilla, leipäjonotyö ja Kampin kappelin sosiaalityö). Vuoden 2013 loppuun asti aluetyön yksikössä toimi lähityöhanke. Lähityöhankkeen päättyessä vuoden 2013 lopussa sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa kohdentamattomasta 5,6 milj. euron lisämäärärahasta 0,3 milj. euroa lähityöhankkeessa kehitetyn jalkautuvan työn jatkuvuuden turvaamiseen.

Sosiaali- ja terveysvirasto kehittää jalkautuvaa työtä palveluksi, jonka avulla pystytään joustavasti reagoimaan ajassa ilmenevien ongelmien kuten asunnottomuuden vähentämiseen. Jalkautuva työ näkyy jatkossakin jalkautuvana katutyönä sekä etsivänä asiakastyönä.

Asukastalotyön osalta kiinteistövirasto ja kaupunginkanslia ovat saaneet kaupunginjohtajalta (4.12.2013 109 §) kehotuksen valmistella yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen, liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston kanssa menettelytapoja ja kriteereitä, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitavaksi sekä selvittämään soveltuvat yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti lisäksi vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa, että sosiaali- ja terveysvirasto omalta osaltaan huolehtii, että asian valmistelussa kuullaan aluetyön asukastalojen työntekijöitä ja käyttäjiä, selvitetään vaihtoehto säilyttää asukastalot kaupungin omana toimintana sekä tuodaan asiasta päättävälle taholle esille ne perusteet, jotka puoltavat asukastalojen omana toimintana säilyttämistä.

Vuonna 2014 sosiaali- ja terveysviraston asukastalotoiminta jatkuu kuten tähänkin asti. Mahdolliset muutokset asukastalotoiminnassa toteutetaan aikaisintaan vuoden 2015 alusta lukien."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014-2016 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyö voidaan säilyttää vuonna 2014 nykyisellä tasolla."

Toivomusponnesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle 1.4.2014 mennessä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566