Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemiä päätöksiä:

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 10.12.2017

98 § Päätös optiokauden käyttöönotosta patjojen ja vuodevaatteiden hankinnasta kotikäytössä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.12.2017

99 § Vuosaaren perhekeskuksen sekä terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen työasemien hankinta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 12.12.2017

100 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden toimialaan kuuluvien asioiden esittelijän sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon

101 § Sosiaali- ja terveystoimiala, pysyväisohje PYSY021 Omaishoidon tuki

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 19.12.2017

106 § Toimialajohtajan päätös avustuksista järjestöille vuodelle 2018

Esittelijä

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Tiina Mäki

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566