Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 11.12.2017

45 § Option käyttöönotto hankinnasta lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 12.12.2017

52 § Asunnottomien asumis- ja tukipalvelujen hankinta optiokaudelle 1.1.2019-31.12.2020

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 13.12.2017

39 § Päätös kliinisestä lisätyöstä ajalla 1.1.-31.12.2018 kuntoutuksen osaamiskeskuksen geriatrian poliklinikalla

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja 14.12.2017

40 § Helsingin Seniorisäätiön toteuttamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018

Hallintojohtaja 18.12.2017

29 § Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kauppapalveluja koskeva käyttöoikeussopimus

30 § Sosiaali- ja terveystoimialan kauppapalvelujen hankinta, tarjoajan poissulkeminen tarjouskilpailusta

31 § Sosiaali- ja terveystoimen kauppapalvelu, toimittajan poissulkeminen tarjouskilpailusta

32 § Palvelukeskuksen Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen Help Desk -palvelupisteen aukioloajan laajennus

Tietohallintopäällikkö 11.12.2017

16 § Sote, tahdonilmaisujen tallennus Tiedonhallintapalveluun Pegasoksen kautta

Tietohallintopäällikkö 14.12.2017

17 § Terveysportin hankinta vuodelle 2018

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Soili Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 50517

soili.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566