Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Palvelusetelin käyttöönotto lasten ja aikuisten toimintaterapian järjestämisessä

HEL 2017-012928 T 06 00 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että palveluseteli on 2.3.2018 alkaen lasten toimintaterapian ja 1.4.2018 alkaen aikuisten toimintaterapian järjestämistapa silloin, kun palvelua ei tuoteta omana toimintana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää samalla palvelusetelin arvot ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päättämään arvojen mahdollisista muutoksista.

Palvelusetelin arvot ovat (euroa, alv 0 %):

Lasten toimintaterapia 45min vastaanotolla

80,00

Lasten toimintaterapia 60min vastaanotolla

100,00  

Lasten toimintaterapia 60min lapsen toimintaympäristössä

135,00

Lasten toimintaterapia 90min lapsen toimintaympäristössä

180,00

SI-terapia 60min vastaanotolla

130,00

 

 

Aikuisten toimintaterapia 60min vastaanotolla

95,00  

Aikuisten toimintaterapia 60min kotikäynti

130,00  

Aikuisten toimintaterapia 90min kotikäynti

175,00

 

Lasten toimintaterapiasta ei peritä asiakkaan omavastuuosuutta, palvelusetelin arvo kattaa palveluntuottajan koko hinnan.

Asiakasmaksua ei peritä palvelusetelin yhteydessä.

Esittelijän perustelut

Johtava kuntoutussuunnittelija Minna Salmi on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Helsingin kaupungin 3.5.2017 (§ 206) hyväksytyn hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin arvon vahvistamisesta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Lasten toimintaterapian hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Omana toimintana järjestetään lapsille toimintaterapian tarpeen arviointia. Vuonna 2017 on toteutettu 1926 arviointikäyntiä.

Tarvittavat lasten toimintaterapian terapiapalvelut järjestetään ostopalveluna. Terapiaa tarvitsevien lasten ongelmat painottuvat yleensä karkea-, hieno- ja visuomotoriikan sekä aistimusten säätelyn ja käsittelyn vaikeuksiin. Vuonna 2017 lasten toimintaterapian maksusitoumuksia on kirjoitettu 256 kappaletta ja hankintakustannukset ovat 11 kuukauden ajalta noin 670 000 euroa.

Lasten toimintaterapiapalvelut on kilpailutettu. Perussopimuskausi ja tällä hetkellä voimassa oleva optiokausi mukaan lukien sopimukset ovat voimassa 1.3.2018 asti. Kilpailutuksen perusteella valittuja palveluntuottajia on tällä hetkellä 20.

Aikuisten toimintaterapian hankkiminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Aikuisille toimintaterapia järjestetään pääsääntöisesti omana toimintana. Vuonna 2017 marraskuun loppuun mennessä toimintaterapiakäyntejä aikuisille oli 16 631.

Ostopalveluna toimintaterapiaa aikuisille järjestetään poikkeustilanteissa, mm. neurologisesti sairastuneille tai vammautuneille henkilöille heidän toimintakykynsä parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Vuonna 2017 aikuisten toimintaterapian maksusitoumuksia on kirjoitettu 36 kappaletta ja hankintakustannukset ovat 11 kuukauden ajalta noin 55 000 euroa.

Aikuisten toimintaterapiapalvelut on kilpailutettu, perussopimuskausi ja tällä hetkellä voimassa oleva optiokausi mukaan lukien, ajalle 1.4.2014–31.3.2018. Kilpailutuksen perusteella valittuja palveluntuottajia on tällä hetkellä kahdeksan (8).

Perustelut palvelusetelin käytölle

Palvelusetelikäytäntö on tarkoitus ottaa käyttöön pääsääntöisenä toimintaterapian ostopalvelun järjestämistapana kilpailutuksen sijaan.

Ostopalveluna toteutuvan lasten ja aikuisten toimintaterapian järjestäminen palvelusetelillä lisää asiakkaan valinnanvapautta. Järjestämistavalla voidaan myös edistää erityisesti lasten toimintaterapiapalvelujen saatavuutta. Palvelusetelikäytännössä uudet palveluntuottajat voivat ilmoittautua palvelusetelituottajiksi joustavasti toisin kuin kilpailutuksiin perustuvassa ostopalvelutoiminnassa. Siten järjestämistapa mahdollistaa paremmin palveluntuottajien riittävyyden.

Lisäksi palveluseteli tuo kilpailutuksen vaatineisiin kuntoutushankintoihin nykyistä kevyemmän hallinnollisen menettelyn asiakkaan oikeuksia ja palvelun laatua heikentämättä.

Palvelusetelin arvo

Lasten toimintaterapian palvelusetelin arvoksi esitetään tämän hetkisten Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutettujen hintojen, Helsingissä tarjolla olevien palvelujen ja muiden kuntien palvelusta maksettavien hintojen vertailujen perusteella seuraavaa:

Lasten toimintaterapia 45min vastaanotolla

80,00

Lasten toimintaterapia 60min vastaanotolla

100,00  

Lasten toimintaterapia 60min lapsen toimintaympäristössä

135,00

Lasten toimintaterapia 90min lapsen toimintaympäristössä

180,00

SI-terapia 60min vastaanotolla

130,00

 

 

Lasten toimintaterapian toteuttaminen edellyttää laillistettua toimintaterapeutin tutkintoa sekä vähintään kahden vuoden työkokemusta lasten toimintaterapiasta. 

SI-terapian toteuttaminen edellyttää SI-terapeutin koulutusta.

Aikuisten toimintaterapian palvelusetelin arvoksi esitetään tämän hetkisten Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutettujen hintojen, Helsingissä tarjolla olevien palvelujen ja muiden kuntien palvelusta maksettavien hintojen vertailujen perusteella seuraavaa:

Aikuisten toimintaterapia 60min vastaanotolla

95,00  

Aikuisten toimintaterapia 60min kotikäynti

130,00  

Aikuisten toimintaterapia 90min kotikäynti

175,00

 

 

Aikuisten toimintaterapian toteuttaminen edellyttää laillistettua toimintaterapeutin tutkintoa sekä vähintään kahden vuoden työkokemusta aikuisten toimintaterapiasta.

Kustannukset

Lasten ja aikuisten toimintaterapiapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä ei lisää palvelun hankintojen määrää eikä muuta palvelun välittömiä palveluntuottajalle maksettavia kustannuksia. Asiakkaan yksilöllinen tarve (palvelun kesto ja käyntimäärät) vaikuttaa palvelusetelin arvoon kuten muullakin tavalla järjestetyssä ostopalvelussa. Taloudellinen hyöty voidaan kuitenkaan saavuttaa keventyneiden hallinnollisten menettelyjen seurauksena.

Aikuisten toimintaterapian palvelusetelitoiminnassa saattaa asiakkaalle tulla maksettavaksi omavastuuosuus. Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palvelusetelin yhteydessä ei kuitenkaan peritä asiakasmaksua, joka yli 18-vuotiailta peritään sarjahoitona järjestettävästä terapiasta, kun palvelu järjestetään kilpailutukseen perustuvana ostopalveluna.

Lasten toimintaterapiasta ei peritä asiakkaan omavastuuosuutta, palvelusetelin arvo kattaa palveluntuottajan koko hinnan.

Asiakkaalla on myös oikeus olla käyttämättä palveluseteliä, jolloin palvelu toteutetaan omana toimintana tai hankitaan ostopalveluna yksittäisillä maksusitoumuksilla.

Palveluseteli Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä.

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt 16.3.2015, että palvelusetelin käyttöä laajennetaan ilman, että kaupungin kustannukset kasvavat.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelitoiminta vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin parantamalla asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kenen tuottamaa palvelua hän voi käyttää. Valinnanvapauden mahdollistamisella saattaa olla suuri merkitys psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

ninna.katajainen(a)hel.fi

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Kuntoutuksen osaamiskeskus

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566