Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ikääntyneiden asiakkaiden sekä ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminnan hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen

HEL 2017-012818 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ikääntyneiden asiakkaiden sekä ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminnan kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia

B Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan

•       tekemään hankinnasta päätöksen
•       allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset
•       päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Esittelijän perustelut

Arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 12.12.2017 § 334 sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään käydyn kilpailutuksen perusteella hankintapäätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Kilpailutuksen taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut-palvelukokonaisuus järjestää päivätoimintaa neljällä palvelualueella (etelän, idän, lännen ja pohjoisen palvelualue), ostaa sitä ja tarjoaa asiakkailleen myös palvelusetelivaihtoehdon.

Päivätoiminta pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä asiakkaan kotia, jotta päivätoimintaan kuljetusaika ja -matkat eivät muodostuisi asiakkaalle kohtuuttomiksi. Tästä syystä päivätoimintapaikkojen tasainen jakautuminen palvelualueille on tavoitteena. Kaupungin omat päivätoimintayksiköt sijaitsevat eri puolilla kaupunkia joko monipuolisten palvelukeskusten tai palvelutalojen yhteydessä. Myös nykyiset ikääntyneiden ostopalvelupäivätoimintapaikat on kilpailutettu siten, että ne sijaitsevat erikseen kullakin palvelualueella. Ikääntyneiden päivätoiminta kilpailutetaan nyt toista kertaa Helsingissä. Hankittavat palvelut täydentävät kaupungin omia palveluja.

Ikääntyneiden päivätoiminta on tarkoitettu pääasiassa 65 vuotta täyttäneille kotona asuville helsinkiläisille. Muistisairaus ja omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaaminen päivätoiminnalla ovat tärkeimpiä päivätoimintaan pääsyn kriteereitä. Muita syitä hakeutua päivätoimintaan voi olla henkilön kotiutumisen tukeminen esimerkiksi sairaalajaksolta, itsenäistä liikkumista oleellisesti vaikeuttava toimintakyvyn vaje tai muu perusteltu syy, jolla on vaikutusta mielialaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Kaupunki ostaa myös ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoimintaa. Erityisryhmien päivätoiminta on tarkoitettu ikääntyneille henkilöille, jotka ovat sairastuneet aivoverenkierronhäiriöön tai joilla on aistivammoja (esim. näkö- tai kuulokyky). Lisäksi hankitaan päivätoimintaa työikäisinä muistisairauteen sairastuneille ns. nuorille ikääntyneille (noin 50–70 vuotiaat) henkilöille.

Arvioitu palvelun tarve neljän vuoden sopimuskaudella (12.6.2018– 11.6.2022) on yhteensä noin 160–200 eri suomenkielistä asiakasta vuodessa ja noin 70–90 eri ruotsinkielistä asiakasta. Yhteensä eri  asiakkaita on noin 230–290 vuodessa. Ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminnan arvioitu tarve on 140–180 asiakasta vuodessa. Nykyisten kohderyhmän 1 ja 2 palveluntuottajien asiakkaat tullaan tarvittaessa pääsääntöisesti siirtämään uuden palveluntuottajan asiakkaiksi. Asiakkailla on kuitenkin mahdollisuus valita siirtymävaiheessa palveluseteli ja jäädä nykyisen palveluntuottajan asiakkaiksi tai asiakkuutta voidaan olla myös siirtämättä perustellusta yksilöllisestä syystä.

Tilaaja ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palveluja (esimerkiksi yksikön koko paikkamäärän täyttämiseksi), vaan ostaa paikkoja määrärahojen ja tarpeen perusteella noudattaen kilpailutuksen ehtoja.

Tarjouskilpailu

Päivätoiminnan hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailun perusteella syntyy puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Tarjouskilpailu järjestetään hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Hankinnan kohteina ovat kolme palvelumuotoa (kohteet 1−3) ja niiden alakohteet (A−D):

Ikääntyneiden suomenkielinen päivätoiminta (kohde 1)      
A. yksikkö etelän palvelualueella
B. yksikkö idän palvelualueella
C. yksikkö lännen palvelualueella
D. yksikkö pohjoisen palvelualueella

Ikääntyneiden ruotsinkielinen päivätoiminta (kohde 2)       
A. yksikkö lännen palvelualueella   
B. yksikkö idän palvelualueella

Ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminta (kohde 3)  
A. aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden ikääntyneiden henkilöiden päivätoiminta
B. päivätoiminta ikääntyneille henkilöille, joilla on aistivammoja (esimerkiksi kuulo ja/tai näkökyky)
C. työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ns. nuorten ikääntyneiden (noin 50–70 vuotiaat) henkilöiden päivätoiminta.

Jokaisesta tarjottavasta alakohteesta tulee tehdä oma tarjouksensa. Alakohteissa voi siis kilpailutuksen tuloksena olla samoja tai eri palveluntuottajia.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset on määritelty palvelukuvauksessa. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi asetetaan tarjoajalle tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän asian liitteenä 1−3 (palvelukuvaus, tarjouspyyntö, sopimusluonnos). Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Palvelun laatu ja tarjousten valintaperuste

Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa on esitetty palvelulle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset, joiden on ehdottomasti täytyttävä koko sopimuskauden ajan. Palvelulle asetettu sisältö ja laatu vastaavat kaupungin omana toimintana järjestettyä palvelua. Tilaaja valvoo sopimusehtojen noudattamista.

Tarjoajien tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset vertaillaan hankinnan alakohteittain. Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus kaikissa hankinnan kohteissa. Tarjousten vertailussa hinnan painoarvo on 90 prosenttia ja laadun 10 prosenttia.

Hintavertailu tehdään tarjottujen toimintapäivän asiakaskohtaisten hintojen perusteella.

Tarjoaja voi saada laatupisteitä esittämällä palvelun toteuttamisessa hyödynnettäviä konkreettisia, realistisia ja tutkittuja työmenetelmiä asiakkaan fyysisen, psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseksi, joita palveluntuottaja toteuttaa sopimuskaudella. Kuvattujen menetelmien tulee olla palvelukuvauksessa esitettyjen päivätoiminnan tavoitteiden mukaisia ja päivätoiminnan asiakasryhmälle kohdistettuja. Vähimmäisvaatimuksissa edellytetään kaikilta palveluntuottajilta asiakkaan toimintakykyä tukevaa ja edistävää toimintaa.

Kohteessa 1 jokaiselle sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut - palvelukokonaisuuden palvelualueelle (etelän, idän, lännen ja pohjoisen palvelualue) tullaan kilpailutuksen perusteella valitsemaan yksi suomenkielinen päivätoimintayksikkö. Kohteessa 2 valitaan kaksi ruotsinkielistä päivätoimintayksikköä siten, että toinen sijaitsee läntisellä palvelualueella ja toinen itäisellä palvelualueella. Palvelut kohdentuvat kuitenkin koko Helsingin alueen ruotsinkielistä päivätoimintaa tarvitseville henkilöille.

Kohteessa 3, ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminta, valitaan tarjousten perusteella kaikki yksiköille asetetut soveltuvuus- ja laatuvaatimukset täyttävät yksiköt puitesopimusjärjestelmään tarjoajan valitseman alakohteen mukaisesti A, B tai C. Valitut tarjoajat asetetaan kohdekohtaisen kokonaispistemäärän mukaiseen edullisuusjärjestykseen. Asiakkaalle palveluntuottaja valitaan niin, että asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen soveltuvista valitaan järjestyksessä edullisin.

Tehtävä sopimus

Palvelu kilpailutetaan neljän vuoden sopimuskaudelle ja se on suunniteltu alkavaksi 12.6.2018.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän tarpeen mukaisesti.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

ninna.katajainen(a)hel.fi

Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566