Helsingin kaupunki

Esityslista

23/2017

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyttösuunnitelma

Pöydälle 12.12.2017

HEL 2017-012921 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2018 käyttösuunnitelman ja palvelukokonaisuuksien tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000€)

Menot

Tulot

Perhe- ja sosiaalipalvelut

373 074

23 510

Terveys- ja päihdepalvelut

315 198

32 330

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

463 371

89 760

Hallinto- ja tukipalvelut

192 367

6 462

 

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, HUS, Apotti ja Sote-maakuntauudistus) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion. Kaikkien talousarviokohtien vuoden 2018 toimintamenot sekä kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntämän 21 milj. euron lisämäärärahan kohdennukset ovat tämän esityksen liitteinä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali-ja terveystoimen toimialajohtajan päättämään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista tarvittaessa.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymään talousarvioon.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 talousarvio on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi  (1000€)

 

Menot

2 060 580

Tulot

192 439

 

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut (1000€)

 

Menot

1 453 602

Tulot

164 571

 

5 10 02 Toimeentulotuki (1000€)

 

Menot

20 500

Tulot

9 402

 

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut (1000€)

 

Menot

14 467

Tulot

15 167

 

5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntauudistus (1000€)

 

Menot

6 307

Tulot

3 299

 

5 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (1000€)

 

Menot

565 704

 

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat (1000€)

 

Menot

10 650

 

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymässä talousarviossa on huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä päivitetty asukaslukua ja kustannustasoa koskevat arviot.

Kaupunginvaltuuston talousarviossa on huomioitu kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntämä 21 milj. euron lisämääräraha sosiaali- ja terveyspalveluille. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan se kohdennetaan ikäihmisten kotona asumisen palveluiden kehittämiseen, lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, tarvepohjaisen lisäresursoinnin (PD eli positiivinen diskriminaatio) käynnistämiseen, neuvoloiden ja koulujen oppilasterveydenhuollon mitoitusten vahvistamiseen sekä lastensuojeluun ja perheneuvoloiden jonojen purkamiseen. Lisämäärärahalla vahvistetaan lisäksi kaupunginhallituksen linjauksen mukaan omaishoidon tukea, vammaispalveluja ja jalkautuvaa sosiaalityötä sekä kehitetään mielenterveys- ja terveyspalveluja.

Kaupunginhallituksen myöntämästä 21 milj. euron lisämäärärahasta on jätetty n. 5,0 milj. euroa odottamattomia tarpeita varten toimialajohtajan myöhemmin kohdennettavaksi. Kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti toimialajohtajan budjetti sisältää myös tulospalkkiomäärärahan (noin 10 milj. euroa).

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma on tämän esityslistan tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2 ja kaupunginhallituksen myöntämä 21 milj. euron lisämäärärahan kohdennukset liitteenä 3. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen toimintaan vaikuttavat lakimuutokset ja työnjaon muutokset ovat liitteenä 4.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 29.8.2017 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisen toiminnan, henkilöstön ja talouden ennusteen yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään peruspalveluissa ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna.

Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 20 % suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2017 verrattuna.

Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 %-yksikköä vuoteen 2017 verrattuna.

Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3< 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Asiakas pääsee hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle alle kolmessa kuukaudessa (T3< 90 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).

Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.

Kotona asumista tuetaan palveluita vahvistamalla niin, että kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2017 verrattuna.

Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2017 verrattuna.

Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 % vuoteen 2017 verrattuna.

Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2017 verrattuna.

Toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen budjetista kohdennetaan ehkäisevänä tukena vähintään 45% lapsiperheille.

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma jakautuu toimialan erityspiirteet huomioiden viiteen kaupunkistrategiaa mukailevaan osioon: maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, palveluja uudistamalla kilpailukykyiset palvelut, vastuullista taloudenpitoa ja sote-maakuntaan valmistautuminen.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 keskeiset painopisteet ovat palvelujen uudistaminen perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- ja monipuolinen palvelukeskustoimintamallien mukaisesti, uusien toimintamallien laajentaminen ja vakiinnuttaminen, digitaalisten palvelujen ja sähköisten palvelujen lisääminen sekä Apotin käyttöönottoon valmistautuminen ja sote-maakuntavalmisteluun osallistuminen.

Keskiössä ovat myös asiakasosallisuuden vahvistaminen sekä eri väestöryhmien hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Käyttösuunnitelman laadintaprosessi

Käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja on käsitelty toimialan johtoryhmässä 20.11. ja 4.12.2017, järjestöneuvottelukunnassa 22.11.2017 sekä toimialan henkilöstötoimikunnassa 11.12.2017.

Toimiala tulee laatimaan ja esittelemään lautakunnalle ensimmäisen ennusteensa helmikuun lopun tilanteesta maaliskuussa 2018.  Ennusteiden yhteydessä kuvataan myös ennusteen johdosta aiheutuvat toimenpiteet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakasosallisuutta sekä asiakastarpeita paremmin vastaavien palvelujen kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta omassa palvelussaan vahvistetaan. Moniammatillisia, integroituja, omahoitoa lisääviä, jalkautuvia, kotiin ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja sekä sähköisiä palveluja uudistetaan.

Palvelujen saatavuutta parannetaan kehittäen ja laajentaen toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä. Sähköisten palvelujen ja digitalisaation avulla mahdollistetaan ja tuetaan itsehoitoa ja näin vapautetaan voimavaroja enemmän palveluja tarvitseville.

Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietävät palvelut ovat keskeisiä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyttösuunnitelma (korjattu 14.12.2017)

2

Käyttösuunnitelman liite 1 Tulosbudjetit talousarviokohdittain (korjattu 14.12.2017)

3

Käyttösuunnitelman liite 2 Lisämäärärahan kohdennukset

4

Käyttösuunnitelman liite 3 Laki- ja työnjaon muutokset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566