Helsingfors stad

Protokoll

3/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Ec/1

 

26.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Budgetutfallet 31.3.2017 och prognos 31.5.2017 och 31.12.2017

HEL 2017-004560 T 02 02 01

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att godkänna budgetutfallet och prognoserna.

Föredragande

ekonomichef

Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor, 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

BU utfall 2017.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

 

 

Helsingfors stads nya organisationsmodell träder i kraft 1.6.2017. Stadens nuvarande verk skall lämna in en officiell prognos 28.4.2017 för utfallet av budgeten för år 2017 per 31.5. och per 31.12.2017 utgående från den nuvarande organisationen. Budgeten för den nya sektorn görs upp på basen av dessa prognoser.

Efter tre månaders verksamhet år 2017 har 199 443 euro av Arbis intäkter flutit in. Det är 37,6 % av det budgeterade beloppet och 38 400 mindre än år 2016. Kostnaderna uppgick till 816 272 euro, vilket utgör 23,9 % av budgeten och ca 40 300 mindre än år 2016. En jämn förbrukning under året skulle för tre månader vara 25 %.

I försäljningsintäkter beräknas att vårens intäkter för den arbetspolitiska integrationsutbildningen skall ge 30 000 euro. Utbildningen tar slut i oktober 2017. De totala intäkterna för den här utbildningen blir 40 000 euro år 2017.

De influtna kursavgifterna uppgår i slutet av mars till 195 456 euro, vilket är 42,5 % av budgeten och drygt 31 000 euro mindre än motsvarande tid år 2016.  Det här beror främst på att antalet kursdeltagare har minskat något. Det beräknas att kursavgifterna per 31.5. blir 200 000 euro. Budgeten på 460 000 euro kan bli svår att uppnå då man jämför med kursavgifterna för höstterminen 2016 och 2015, vilka var ca 201 500 respektive 237 000 euro.

Inga bidrag har ännu erhållits för år 2017 men en ansökan på 39 000 euro för studiesedlar har lämnats in. Beslutet väntas i vår på ca 10 000 euro. Dessutom har Arbis beviljats ett understöd på 10 000 euro av Stiftelsen Tre Smeder för mindre projekt.

Hyresintäkterna kommer år 2017 att bli betydligt lägre än tidigare år. Arbis kafé betalar hyra för åtta månader. Övrig uthyrning på Sturegatan 2 är liten, mest p.g.a. att utrymmena är små och att det inte finns t.ex. en festsal. Hur ut-hyrning av utrymmen sköts i den nya organisationen då Arbis flyttat tillbaka till Dagmarsgatan 3 är ännu oklart.

Beställda kurser säljs främst inom staden. Marknadsföringen är aktiv och efterfrågan torde bli större då den nya organisationen startat.

Huruvida det totala beloppet om 531 000 euro i inkomster för år 2017 kommer att uppnås är osäkert mest p.g.a. att det budgeterade beloppet för kursavgifter kan vara svårt att nå.

Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna över 70 %. Utfallet av personalkostnaderna är 28,1 % av de budgeterade. Lönekostnaderna är i slutet av mars 2017 ca 19 000 euro lägre än för motsvarande tid 2016. I progno-serna är personalkostnaderna beräknade enligt den nuvarande organisationen och samma personalstyrka. Av den fastanställda personalen kommer några att fr.o.m. 1.6.2017 arbeta inom andra delar av den nya sektorn för fostran och utbildning och några att arbeta inom servicecentralen.

Utfallet för köp av tjänster och materialanskaffningar uppgår till 15,5 respektive 17,6 % av de budgeterade anslagen. För de fem första månaderna blir det vissa kostnader för flyttning på de här posterna då flytten från Sturegatan tidi-gareläggs och vissa tillfälliga arrangemang måste vidtas. Fr.o.m. 1.6. uppstår största delen av kostnaderna för flyt-ten som också innebär en hel del nyanskaffningar av möbler och andra förnödenheter.

Hyreskostnaderna består till största delen av interna hyror, vilka fram till 31.5.2017 är desamma som de varit för Dagmarsgatan innan den grundläggande reparationen startade. Uppgifter för vad den nya hyran kommer att bli för Dagmarsgatan har ännu inte fåtts. Prognosen är räknad enligt hyrorna i kostnadsberäkningen för bygget.

För år 2017 är de bindande målen som stadsfullmäktige har ställt 22 500 hållna lektioner och 6 300 studerande. Un-der vårterminen beräknas att 11 640 undervisningstimmar hålls. Det här innebär att ca 11 950 timmar planeras för hösten 2017. Det innebär att man planerar flera timmar än vad som kommer att förverkligas. Kurserna planeras så att budgetanslaget inte överskrids och att de bindande målen uppnås. Erfarenheten har visat att alla kurser inte alltid lyckas locka ett tillräckligt antal deltagare och sålunda inte blir av.

Antalet studerande var vid slutet av vårterminen 4 200 personer. Prognosen för hela år 2017 är 6 600.

Investeringarna förverkligas enligt budgeten.  

En tabell för budgetens utfall per 31.3.2017 samt för prognoserna 31.5 och 31.12.2017 är bilaga.

Föredragande

ekonomichef

Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor, 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

BU utfall 2017.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566