Helsingfors stad

Protokoll

3/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/4

 

26.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Helsingfors arbis, val av en planeringsansvarig lärare i hantverk, arbetsnyckel 30-2-17

HEL 2017-004578 T 01 01 01 01

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att välja konst.mag.

**********

till planeringsansvarig lärare  i hantverk.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor, 0931049461: tfn

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

hanteverkslärare.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

När ansökningstiden för befattningen som planeringsansvarig lärare i hantverk hade gått ut, hade det kommit in fyra ansökningar. Alla sökande är behöriga och kallades till intervju fredagen den 21 april 2017. Intervjuerna sköttes av rektor, biträdande rektor och direktionens viceordförande.

På basis av intervjuerna föreslår föredragande att konst magister Pia Nybom väljs till planeringsansvarig lärare  i hantverk. Pia Nybom har en bred kompetens och har tidigare undervisat bl.a. på yrkeshögskolenivå och på folkhögskola.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor, 0931049461: tfn

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

hanteverkslärare.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566