Helsingfors stad

Protokoll

2/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Ec/2

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Kursavgifter 2017–2018

HEL 2017-003139 T 02 05 00

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade godkänna förslaget att inte höja kursavgifterna från 1.8.2017.

Föredragande

ekonomichef

Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

Kursavgifter på Arbis 1 8 2017 bilaga.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Direktionen för Helsingfors arbis godkände 26.3.2015 § 16 kursavgifterna för institutet från 1.8.2015. Fastän direktionen 5.12.2013 § 52 beslöt att avgifterna justeras årligen, hölls avgifterna för läsåret 2016-2017 på samma nivå som året innan p.g.a. flytten och p.g.a. farhågorna om att höjda kursavgifter skulle inverka negativt på kursdeltagandet på Sturegatan 2.

Kurserna prissätts utgående från kursens karaktär och inte enbart utgående från hur många lektioner en kurs är. Vissa kurser, som är dyrare att förverkliga har ett högre pris. Matlagningskurserna skiljer sig från övriga kurser på så sätt att matvarorna köps för budgetmedel, då det på andra kurser är brukligt att kursdeltagarna själva direkt står för materialkostnader. Avgifterna för matlagningskurserna ska således också täcka kostnaderna för ingredienserna. År 2017 är 20 000 euro budgeterat för inköp av livsmedel.

En grundläggande princip är att avgifterna ska vara på en sådan nivå att de inte utgör ett hinder för deltagande i institutets kurser. En annan princip har varit att kursavgifterna på Arbis ungefär ska motsvara de som Työväenopisto uppbär.

Rektor söker årligen från Utbildningsstyrelsen om studiesedlar. Studiesedlar är statens stöd till vissa specifika grupper av kursdeltagare, och de har på Helsingfors arbis delats ut till handikappade, seniorer och invandrare så att kursavgifterna för vissa kurser har varit nedsatta. År 2016 beviljades 10 000 euro i studiesedlar. En ny anhållan har getts in för 2017–2018 och beslutet kommer senare i vår. Ytterligare kan kursdeltagare av rektor anhålla om nedsatt avgift genom en skriftlig anhållan.

År 2016 inflöt 425 026 euro i kursavgifter. De budgeterade inkomsterna från kursavgifterna är år 2017  460 000 euro och samma belopp finns i ekonomiplanen för år 2018. Planeringen för läsåret 2017–2018 startar våren 2017. Utgångspunkten för kursplaneringen och för budgetarbetet är de bindande målen på 22 500 förverkligade undervisningstimmar samt 6 300 kursdeltagare. Efter att kursdeltagarnas antal sjunkit p.g.a. flytten satsar institutet på att öka antalet kursdeltagare. En jämförelse har också gjorts med Työväenopistos kursavgifer. Det finskspråkiga institutets avgifter är t.o.m. i vissa fall lägre än Arbis avgifter och de höjer inte sina kursavgifter hösten 2017.

För att öka antalet kursdeltagare och på så sätt öka inkomsterna och för att avgifterna på Arbis ska hålla samma nivå som avgifterna på Työväenopisto, föreslås att avgifterna inte höjs från dem som direktionen fastslog 26.3.2015 § 16. En tabell över avgifterna finns i bilagan.

Föredragande

ekonomichef

Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

Kursavgifter på Arbis 1 8 2017 bilaga.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566