Helsingfors stad

Protokoll

2/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/3

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Ansökan om studiesedlar

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna ansökan om studiesedlar för kännedom.

 

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt instruktionen för Helsingfors arbis, är det rektor som ansöker om extra anslag för institutet. Utbildningsstyrelsen meddelar årligen i början av vårterminen att medborgarinstituten kan ansöka om s.k. studiesedlar. Med hjälp av studiesedlar kan medborgarinstituten sänka avgifterna för särskilda grupper av kursdeltagare. Årets ansökan gällde invandrare, arbetslösa, personer med inlärningssvårigheter och seniorer. På Helsingfors arbis har man valt att sänka kursavgifterna för de kurser som riktar sig till de här grupperna i stället för att konkret dela ut studiesedlar till enskilda personer.
Rektor har 23.2.2017 till Utbildningsstyrelsen lämnat in en anhållan om 39 000 euro för studiesedlar. År 2015 och 2016 erhöll institutet 10 000 euro för studiesedlar.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

 

 

 

 

 

 

 

Telefax

 

Moms nr