Helsingfors stad

Protokoll

2/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Br/2

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Helsingfors arbis verksamhetsberättelse 2016

HEL 2017-003216 T 00 01 01

Beslut

Direktionen beslutade godkänna Helsingfors arbis verksamhetsberättelse för år 2016, konstatera att det bindande målet om 22 500 undervisningstimmar är uppnått och sända verksamhetsberättelsen till stadsstyrelsen.

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

Verksamhetsberattelse2016

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Förvaltningscentralen har i sitt brev av 26.1.2011 redogjort för rutinerna med verksamhetsberättelserna för de kommunala verken. Enligt brevet uppmanar stadsstyrelsen verken i sitt beslut av 22.12.1997, § 1946, att årligen redovisa för sin verksamhet och sända redovisningen till stadsstyrelsen för kännedom. Enligt beslutet kallas verkens årsrapporter verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen skall godkännas av direktionen senast inom mars månad. Den skall sedan läggas ut på verkets egna hemsidor. Stadsstyrelsen rekommenderar att verken i allt högre grad övergår till att publicera sin verksamhetsberättelse på webben. I samklang med denna rekommendation trycker Arbis i år inte upp verksamhetsberättelsen, utan har den enbart på webben.

Verksamhetsberättelsen skall erbjuda sina läsare en klar och redig beskrivning av verkens verksamhet, hur målen har uppnåtts, ekonomin, personalen och organisationen. De viktigaste uppgifterna ges för de senaste fem åren. Ytterligare skall man i verksamhetsberättelsen redogöra för väsentliga förändringar inom verksamhet och organisation. Åtminstone följande information skall ingå:

– Hur de bindande målen har uppnåtts

– Information om de förverkligade utgifterna och inkomsterna

– Mängden personal och utvecklingen av den

– Större investeringar

– En miljörapport

Föredraganden konstaterar att Helsingfors arbis har uppnått det bindande målet om 22 500 timmar och överskridit det med 295 timmar.

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

Verksamhetsberattelse2016

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566