Helsingfors stad

Protokoll

2/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/4

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Helsingfors arbis utlåtande om Maria Ohisalos motion om Ekokortet/Kaikukortti

HEL 2017-001952 T 00 00 03

Utlåtande

Direktionen för Helsingfors arbis beslutade ge följande utlåtande:
Direktionen för Helsingfors arbis förhåller sig positivt till att ta i bruk det s.k. Ekokortet/Kaikukortti. Arbis vision är att vara ett arbis för alla. Därför hålls kursavgifterna på en moderat nivå. Dessutom beviljas arbetslösa och personer med väldigt låga inkomster nedsatt kursavgift. Det oaktat kan kursavgiften för många vara ett hinder. Införandet av Ekokortet skulle kunna ge de här invånarna en reell möjlighet att aktivt delta i Arbis kursverksamhet, vilket skulle stödja deras välmående. Kortet skulle gälla för alla kurser utom för kurser i matlagning och i vattengymnastik, där det ingår en materialavgift i priset.

Föredragande

Rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Ekokortet/Kaikukortti berättigar låginkomsttagare att gratis delta i kulturevenemang och kurser av olika slag. Det används redan i Esbo, bl.a. vid Esbo arbis, och i Kajanaland och erfarenheterna har varit positiva. Kortet är avsett för låginkomsttagare över 16 år men föräldrar har också rätt att ta med sina barn. Kortet delas ut till social- och hälsovårdssektorns kunder som uppfyller kriterierna för att höra till Ekokortsnätverket.

Föredragande

Rektor

Moa Thors

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566