Helsingfors stad

Protokoll

2/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Br/1

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Helsingfors arbis kursdeltagar- och timlärarstipendier 2017

HEL 2017-000675 T 12 01 05

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att kursdeltagarstipendierna à 200 euro ges till

**********

och

**********

Kursdeltagarstipendierna à 300 euro ges till

**********

och

**********

Timlärarstipendierna à 250 euro ges till

**********

**********

**********

och

**********

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Direktionen beslutade på sitt möte 26.1.2017 ledigförklara fyra stipendier som kan sökas av kursdeltagare (2 à 200 euro och 2 à 300 euro) och fyra stipendier (à 250 euro) som kan sökas av timlärare. Kursdeltagarstipendierna betalas ur Alina och Emil Erlunds/kamratföreningens fond (SFV) och timlärarstipendierna ur Arbis egen budget. Ansökningstiden gick ut fredagen den 3 mars.
Inom utsatt tid hade fyra kursdeltagare och sex timlärare ansökt om stipendier.
Vid valet har kursinnehåll samt spridning mellan olika ämnen beaktats. Följande personer ansökte om stipendium

Kursdeltagare:

**********

Kurs i kreativt skrivande, Västra Nylands folkhögskola

**********

Språkresa till Sankt Petersburg

**********

Utbytesstudier i Sverige/Norge/Danmark

**********

Kurslitteratur

Timlärare:

**********

Kurs för att bli kontakttolk

**********

Studier i specialpedagogik

**********

Kursen ”The Science of the Singing Voice”

**********

Kurs i sångtolkning

**********

Kurs i näringsfysiologi vid Helsingfors universitet

**********

Besöka konstutställning i Rom

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutshistoria

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 26.01.2017 § 9

HEL 2017-000675 T 12 01 05

Beslut

Direktionen ledigförklarar fyra stipendier (2 à 200 euro och 2 à 300 euro) för kursdeltagare och fyra stipendier (à 250 euro) för timlärare. Ansökningstiden går ut fredagen den 3 mars 2017.

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566