Helsingfors stad

Protokoll

2/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Ec/1

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Budgetutfall 28.2.2017

HEL 2017-003158 T 02 02 01

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna budgetutfallet 28.2.2017 för kännedom.

Föredragande

ekonomichef

Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

Budgetutfall 28 2 2017 bilaga.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

BUDGETUTFALLET 28.2.2017

Efter två månaders verksamhet år 2017 har 190 600 euro av intäkterna influtit. Det är 35,9 % av det budgeterade beloppet och 38 500 mindre än år 2016. Kostnaderna uppgick till 507 000 euro, vilket utgör 14,9 % av budgeten och ca 46 000 mindre än år 2016. En jämn förbrukning under året skulle för två månader vara 16,7 %.

De influtna kursavgifterna uppgår i slutet av februari till 189 138 euro, vilket är 41,1 % av budgeten och drygt 30 000 euro mindre än motsvarande tid år 2016. Det här beror främst på att fler kurser har dragits in och att antalet kursdeltagare har minskat något.

Inga bidrag har ännu erhållits för år 2017 men en ansökan på 39 000 euro för studiesedlar har lämnats in. Beslutet väntas i vår. Dessutom har Arbis ansökt om understöd av stiftelser och fonder för mindre projekt.

Hyresintäkterna kommer år 2017 att bli betydligt lägre än tidigare år. Arbis kafé betalar hyra för åtta månader. Övrig uthyrning på Sturegatan 2 är liten, mest p.g.a. att utrymmena är små och att det inte finns t ex en festsal. Hur uthyrning av utrymmen sköts i den nya organisationen då Arbis flyttat tillbaka till Dagmarsgatan 3 är ännu oklart.

Beställda kurser säljs främst inom staden. Marknadsföringen är aktiv och efterfrågan torde bli större då den nya organisationen startat.

Huruvida det totala beloppet om 531 000 euro i inkomster för år 2017 kommer att uppnås är osäkert.

Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna över 70 %. Utfallet av personalkostnaderna är 17,6 % av de budgeterade. Lönekostnaderna är i slutet av februari 2017 ca 39 000 euro lägre än för motsvarande tid 2016. Det här beror främst på att vårterminen startade en vecka senare och att det därför har hållits färre undervisningstimmar. Utfallet för köp av tjänster och materialanskaffningar uppgår till 9,3 respektive 5,6 % av de budgeterade anslagen.

För år 2017 är de bindande målen som stadsfullmäktige har ställt 22 500 hållna lektioner och 6 300 studerande. Under vårterminen beräknas att 10 800 undervisningstimmar hålls. Det här innebär att ca 11 950 timmar planeras för hösten 2017. Antalet studerande har i slutet av februari 2017 varit 4 200 personer.

Investeringarna förverkligas enligt budgeten.  

En tabell för budgetens utfall per 28.2.2017 är bilaga.

Föredragande

ekonomichef

Lena Elander

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1

Budgetutfall 28 2 2017 bilaga.pdf

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566