Helsingfors stad

Protokoll

2/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Br/4

 

23.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Nytt mötesdatum

HEL 2017-003145 T 00 00 02

Beslut

Direktionen beslutade sätta in ett extra möte 26.4.2017 kl. 17. 

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Efter det att årets mötesdatum hade slagits fast framgick det att institutets prognos för 2017 bör behandlas i direktionen före utgången av april.

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566