Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/3

 

26.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Ansökan om kvalitets- och utvecklingsunderstöd

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna rapporten för kännedom.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Moa Thors, rektor, telefon: 09 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Rektor har av Utbildningsstyrelsen ansökt om 9350 euro (85 % av den kalkylerade summan 11 000) i kvalitets- och utvecklingsunderstöd för att utveckla modeller för hur invandrarna kan engageras som aktiva aktörer i institutets/den svenska servicehelhetens verksamhet, inte bara som objekt för undervisningen.

Planen är att under höstterminen 2017 ordna ett seminarium med inbjudna experter och tidigare SFI-kursdeltagare för att utveckla förslag till modeller, som sedan testas under följande kalenderår.

Genom att invandrarna blir aktiva aktörer redan under sin integrationsutbildning, underlättas deras fortsatta integration i samhället.

Tanken är att modellerna i framtiden ska kunna tillämpas också i skolorna.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Moa Thors, rektor, telefon: 09 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

 

 

 

 

 

 

 

Telefax

 

Moms nr