Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/4

 

26.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Arbetspolitisk integrationsutbildning

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade anteckna för kännedom.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Moa Thors, rektor, telefon: 09 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Ansvaret för den arbetspolitiska integrationsutbildning som inleddes i oktober 2016 på Helsingfors arbis har från 1.1.2017 överflyttats till Bildningsalliansen r.f. Orsaken till överflyttningen är den nya kommunallagen 2 a §:

Kommunens verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden

När en kommun sköter uppgifter enligt 2 § i ett konkurrensläge på marknaden ska den överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet).

Föredragande

rektor

Moa Thors

Upplysningar

Moa Thors, rektor, telefon: 09 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

 

 

 

 

 

 

 

Telefax

 

Moms nr