Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Br/1

 

26.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Riktlinjer för undervisningsplanen 2017-2018

HEL 2017-000678 T 00 01 01

Beslut

Direktionen beslutade att kursutbudet för läsåret 2017–2018 följer läroplanen som direktionen godkände på sitt möte 5.12.2013. Det bindande målet är 22 500 undervisningstimmar och 6 300 enskilda personer. Årets övergripande tema ”Tillsammans”, som anknyter till Finlands jubileumsår, ska också synas i verksamheten. Temat anknyter också till att institutet flyttar tillbaka till Dagmarsgatan 3 hösten 2017 när den grundläggande reparationen är klar.

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Enligt instruktionen för Helsingfors arbis § 4 punkt 16 skall direktionen godkänna riktlinjer och prioriteringar för undervisningsplanerna och besluta om grunder enligt vilka rektor kan fastställa undervisningsplaner för enskilda kurser.

Utgångspunkten för planeringen av Arbis kursverksamhet är Arbis värderingar kursdeltagarna i fokus, kunskap som egenvärde, flexibilitet, fördomsfrihet, mångfald, en levande och korrekt svenska och hållbar utveckling.

Läsåret 2017–2018 kommer Arbis att fortsätta jobba med temat ”Tillsammans”. Temat hänför sig till jubileumsåret Finland 100 år och syns både i kursutbud, föreläsningar och evenemang. Temat anknyter också till Arbis flytt tillbaka det nyrenoverade huset på Dagmarsgatan hösten 2017.

En annan utgångspunkt är de ekonomiska realiteter som för närvarande råder. Det bindande målet för Helsingfors arbis för läsåret 2017–2018 är 22 500 undervisningstimmar och 6300 enskilda studerande. Arbis håller fast vid ett mångsidigt kursutbud också under sämre tider, vilket är en av institutets viktigaste strategier i en tid och ett samhälle som präglas av snabba förändringar och försämrad ekonomisk tillväxt. Fördelningen av timmarna för de olika ämnena följer i stort sett fördelningen för föregående år. Målet är att fylla de planerade kurserna i så hög grad som möjligt och inte ordna kurser med få deltagare.

Institutet kommer fortsättningsvis att satsa på integrationsutbildning. Satsningen på språkundervisning för invandrarföräldrar kombinerat med barnpassning fortsätter också.

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566