Helsingfors stad

Protokoll

1/2017

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Br/3

 

26.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Val av representant till Bildningsalliansens årsmöte

HEL 2017-000676 T 00 01 06

Beslut

Direktionen utser rektor Moa Thors till den ena representanten för Helsingfors arbis på Bildningsalliansens årsmöte i Tammerfors 31.3.2017.

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt Bildningsalliansens stadgar representeras varje medlemsinstitut av två befullmäktigade personer. Direktionen förde på sitt möte 12.2.2013, § 11, en principdiskussion om Helsingfors arbis representation på Bildningsalliansens årsmöten och konstaterade då att direktionen utser en representant, medan valet av den andra delegeras till rektorn/personalen.

Föredragande

biträdande rektor

Pamela Granskog

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566