Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Ec/2

 

22.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Principer för uthyrning av Helsingfors arbis lokaler

HEL 2016-002783 T 02 05 00

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att allmännyttiga ideella föreningar och ad hoc-arbetsgrupper under läsåret 2016–17 får använda Arbis lokaler för att hålla möten utan att betala hyra i den mån det inte inkräktar på Arbis ordinarie verksamhet. Rektor fattar beslut i frågan i varje enskilt fall.

Behandling

Föredragandes tillägg: Beslutet gäller läsåret 2016–17 och rektor fattar beslut i frågan i varje enskilt fall.

Föredragande

Lena Elander

ekonomichef

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att allmännyttiga ideella föreningar och ad hoc-arbetsgrupper får använda Arbis lokaler för att hålla möten utan att betala hyra i den mån det inte inkräktar på Arbis ordinarie verksamhet.

Föredragandens motiveringar

Arbis är inte bara en läroinrättning utan också en viktig social samlingspunkt. Som ett led i en strävan att bli ett verkligt vardagsrum för stadens svensk-, två- och flerspråkiga invånare, föreslår föredragande att Arbis ger ideella föreningar, invånargrupper och ad hoc-arbetsgrupper möjlighet att gratis hålla möten på Arbis i den mån det finns lediga rum. På så sätt kan sådana som inte ännu känner till Arbis få upp ögonen för verksamheten och i förlängningen delta i den.

Hyror skulle fortsättningsvis uppbäras av evenemangs- och kursarrangörer enligt de principer och de taxor som direktionen slagit fast på sina möten 29.1.2015, § 6, och 26.3.2015, § 15.

Föredragande

Lena Elander

ekonomichef

Upplysningar

Pamela Granskog, biträdande rektor: 0931049461

pamela.granskog(a)arbis.hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Telefax

 

Moms nr

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566