Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Direktionen för svenska arbetarinstitutet

 

 

 

 

Rektor/1

 

22.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade samtidigt välja  ledamöterna Peter Stormbom och Erwin Woitsch till protokolljusterare och ledamöterna Pirjo Työrinoja och Pekka Tiusanen till ersättare för dessa.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragande

rektor

Moa Thors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

 

 

 

 

 

 

 

Telefax

 

Moms nr