Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 11.2.2021 § 13

HEL 2021-000830 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 11.2.2021 § 13, jolla yksikönjohtaja hylkäsi korvaushakemuksen autovauriosta ja pysyttää yksikönjohtajan päätöksen voimassa päätöksestä ilmenevin perustein.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai näyttöä, jonka perusteella olisi riidattomasti näytetty Staran korvausvastuu toteen ja siten viranhaltijan päätös tulisi kumota.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Maarit Viinanen, tuotantoassistentti, puhelin: 310 29129

maarit.viinanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Vahingonkorvausvaatimus 22.1.2021

3

Vahingonkorvausvaatimus 22.1.2021, liite, valokuvat

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Korvauksenhakija on 22.2.2021 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan päätöksestä 11.2.2021 § 13, jolla yksikönjohtaja on hylännyt asianosaisen korvaushakemuksen henkilöauton pintavaurion korvaamisesta.

Oikaisuvaatimus, yksikönjohtajan päätös ja alkuperäinen korvaushakemus ovat tämän esityksen liitteinä ja oheismateriaalina.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksenhakijalle on lähetetty edellä mainittu viranhaltijapäätös muutoksenhakuohjeineen 12.2.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Hakija kertoo pysäköineensä henkilöautonsa Wallininkujalla kadun varteen, ja että auton takana oli suuri aurattu lumikinos ja edessä muita autoja parkissa. Hän oli havainnut 20.1.2021 noin kello 8:40 aurausauton auraavan lunta kadulla. Hakijan mukaan aurausauto nosti suuren lumivallin korkealle sivulle hänen autonsa maalipintaan kiinni. Hakijan mukaan tässä yhteydessä auratun lumen seassa oli pientä kiveä ja jäätä, jotka olivat hankautuessaan auton kylkeen aiheuttaneet maalipintaan pienen naarmuun. Hakija toteaa lisäksi, että kyseinen auto on ostettu 7.12.2020 virheettömässä kunnossa.

Hakija on käyttänyt autonsa vauriotarkastuksessa ja toimittanut 11.2.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon yhteensä 591 euron korvaushakemuksen ajoneuvonsa vauriosta, yhdestä pienestä naarmusta takaovessa, jonka korvaaminen erittelyn mukaan käsittää korjauskustannuksia 566 euroa ja muita kuluja 25 euroa.

Oikaisuvaatimuksessa hakija pyytää uutta harkintaa asiaan. Hakijan mielestä päätöksen perustelut ovat riittämättömiä, koska hän oli nähnyt kadun aurauksen ja suurten lumikinosten kasautumisen kadun reunoille, minkä jälkeen hän oli käynyt toteamassa kadun varteen pysäköidyn autonsa lumitilanteen. Koska auton vieressä lumivallissa oli seassa isoja jääkimpaleita sekä hiekkaa, tuollainen materiaali voi hakijan mukaan aiheuttaa auton maalipinnan naarmuuntumista.

Hakija epäilee, että yksittäinen naarmu auton takaovessa on aiheutunut toteamanaan aikana ja Staran aurausauton toimesta, eikä Staran työntekijä ei olisi mitenkään pystynyt huomaamaan aurauksesta hakijalle aiheutunutta vahinkoa. Aurattu lumi oli vain lähtökohtaisesti jo kovaksi kinostuneena kadulla, jota aurausauto on kiilannut huolimattomasti hakijan auton kylkeen. Omaa myötävaikutusta vahingon syntyyn hänen mukaansa ei ollut autoa lumesta esille kaivettaessa.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.

Työyksikön selvityksen perusteella Staran on tehnyt GPS-seurannan mukaan ajoradan höyläystä hakemuksessa mainittuna ajankohtana. Ajoradasta on irronnut polannetta ja kuvien perusteella hienojakoinen polanne on siten koskettanut hakijan auton kylkeä. Mainitun vaurion syntymisestä juuri Staran auraustyöstä ei kuitenkaan ole riittävää näyttöä eikä po. ajankohtana muista saman kadun varteen pysäköidyistä ole tullut vastaavanlaisia korvaushakemuksia.

Hakijan henkilöauton ostohetken virheetöntä kuntoa ei voida pitää asian ratkaisun kannalta merkityksellisenä seikkana, koska kyseessä on kuitenkin käytetty auto (ensirekisteröinti 31.11.2017). Myöskään sitä seikkaa ei voida jättää huomiomatta, että auton kunto ei välttämättä vastaa ostohetken kuntoa enää myöhemmin, koska esimerkiksi autoliikkeet ehostavat autojaan kosmeettisesti erilaisilta hiekan aiheuttamilta kulumilta, naarmuilta ja hapettumilta mm. naarmuvahalla. Hakijan auton pieni yksittäinen naarmu takaovessa on myös voinut aiheutua muualla, kuten esimerkiksi takaovea avattaessa tai pysäköintialueella. Valitettavasti hakijan omaa myötävaikutustakaan vahingon syntyyn lumen luonnin yhteydessä ei voida poissulkea.

Staran aurankuljettaja ei ole huomannut aiheuttaneensa mitään vahinkoa, koska hakijan autoon ei ole ollut suoraa osumaa. Sitä vastoin noin kahdenkymmenen tonnin painoinen raskas työkone olisi polanteita auratessaan todellisuudessa voinut vaurioittaa ko. autoa silmin nähden siten, että autoon olisi tällöin tullut runsaasti naarmuja ja peltikolhuja koko kyljen mitalta yhden pienen naarmun sijasta. Näin ollen hakijan korvaushakemuksessaan kertomaa väitetyn vahingon syntyyn johtanutta tapahtumakulkua ei voida pitää selvänä ja riidattomana seikkana.

Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahinkoa kärsineen on osoitettava epäilyn vahingonaiheuttajan ja väitetyn vahingon välinen syy-yhteys. Staran suorittama kadun auraustyö on ollut tavanomaista toimintaa runsaan lumen tilanteessa. Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta puuttuvasta syy-yhteydestä johtuen.

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia asian ratkaisun kannalta merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella lopputulemaa tulisi arvioida toisin ja Staran yksikönjohtajan päätös kumota.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Maarit Viinanen, tuotantoassistentti, puhelin: 310 29129

maarit.viinanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Vahingonkorvausvaatimus 22.1.2021

3

Vahingonkorvausvaatimus 22.1.2021, liite, valokuvat

Oheismateriaali

1

Vahingonkorvausvaatimus_2

2

Vahingonkorvausvaatimus_2, saate

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjohtaja 11.02.2021 § 13

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566