Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

17.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 1.9.2020 § 29

HEL 2020-000091 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 1.9.2020 29 § koskien korvausvaatimusta autovauriosta ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa alla mainituin perustein.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai lisänäyttöä, jonka perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Johtokunnan päätös on Helsingin kaupungin kannanotto yksittäiseen korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaiselle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Korvauksenhakija on 2.9.2020 jättänyt kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 1.9.2020 29 §, jolla yksikönjohtaja on hylännyt hakijan korvaushakemuksen määrältään yhteensä 796,95 euroa.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksen hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 1.9.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa kaupungin kirjaamoon.

 

 

Korvauksenhakijan perusteluista

Alkuperäisen hakemuksen mukaan Staran vuonna 2019 loppuvuodesta tekemien kadunperusparannuksen yhteydessä suoritettujen töiden seuraamuksena hakijan ajoneuvon oikeanpuoleinen takarengas kylkivaurioitui ja takavanne naarmuuntui. Hakijan mukaan hän oli autoa kuljettaessaan kääntynyt ”vanhasta tottumuksesta” Rionkadulta Tyynenmerenkadulle ja risteykseen ajaessaan osunut kadulla olevaan painaumaan kun auton oikea takarengas puhkesi (kylkivaurio talvirenkaassa).

Hakija on vaatinut Staralta korvausta esinevahingostaan (1 kpl käytetty Continental-merkkinen nastarengas ja naarmuuntunut takavanne) aiheutuneista kuluista, jotka ostokuitin mukaan ovat uudesta Michelin-merkkisestä talvirengassarjasta (4 kpl) yhteensä 796,65 euroa. Alkuperäinen hakemus liitteineen oli saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 7.1.2020 ja se on siirretty 29.1.2020 Helsingin Energialle. Asia on palautunut sieltä kaupungin käsittelyyn 30.7.2020.

Korvauksenhakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan Staraa korvaamaan hänelle aiheutuneena vahinkona uuden talvirengassarjan hankintahinnan alkuperäisen korvaushakemuksensa mukaan.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Stara on tehnyt perusparannustöitä sekä rakentanut katuja kyseisellä alueella vuonna 2019 ja tehnyt kaivuutöitä rakentaen liikenneympyrää kyseisellä kohdalla Tyynenmerenkadulla. Jalkakäytävän puolella kyseisessä risteyksessä on Helsingin Energian kaapelikaivanto joka oli aidattu. Staran työyksikkö toteaa, että kyseisessä kohdassa kadun pinnassa ei ole havaittavissa sellaisia vaurioita, kuoppia taikka mitään muuta syytä mikä olisi voinut aiheuttaa po. takarenkaaseen tai vanteeseen hakijan mainitsemia vaurioita. Kyseiseltä kadun kohdalta ei ole tullut muilta tienkäyttäjiltä valituksia eikä ilmoituksia minkäänlaisista vahingoista.

Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista, vahingon suuruudesta sekä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Yleisen vahingonoikeudellisen periaatteen mukaan korvauksen saamisen ei myöskään tule johtaa liialliseen hyvitykseen niin, että vahingonkärsijä olisi korvauksen jälkeen paremmassa asemassa kuin ennen vahinkotapahtumaa. Tässä tapauksessa ei myöskään voida poissulkea hakijan omaa myötävaikutusta rengasvahinkonsa syntyyn ilmoittamassaan paikassa.

Asiasta tehdyn selvityksen ja edellä kerrotun perusteella voidaan todeta, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta hakijan esinevahingosta puuttuvan syy-yhteyden johdosta.

Esittelijä

Esittelijän mukaan johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus perusteluna se, että asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

Oheismateriaali

1

Vahingonkorvaushakemus

2

Kuitti, kuvat ja vauriotarkastus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 01.09.2020 § 29

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566