Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

14.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Staran talousarvion toteutumisennuste 3/2019

HEL 2019-004511 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1

Stara tuloslaskelma ennuste 3-2019

2

Stara tunnusluvut ennuste 3-2019

3

Stara ennustelomake 3-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2020 alustava tilinpäätös. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 27.2.2019 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 10.4.2019, 9.8.2019, 23.10.2019 ja alustava tilinpäätös 2019 tammikuun lopussa 2020. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.

Staran talousarvion (Kvsto 28.11.2018) mukaiset tulot vuodelle 2019 ovat 213,9 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 246,9 milj. euron suuruisina eli ylitys talousarvioon on 33,0 milj. euroa rakentamisen ja ylläpidon kasvaneesta volyymista sekä logistiikkakeskuksen siirrosta Staraan johtuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2019 ovat 206,4 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 237,8 milj. euroa, jolloin varsinaiset kulujen ennakoidaan toteutuvan 31,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 9,1 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 3,2 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 5,9 milj. euroa. Talousarvion liike-ylijäämä on 3,8 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylitettäisiin 2,1 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 1,9 milj. euroa vuonna 2019 ja tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 4,0 milj. euroa.

Kun tarkastellaan koko vuoden toteumia, ennusteen mukainen liikevaihto on 4,6 % (10,8 milj. euroa) edellisvuoden liikevaihtoa suurempi. Kun myös kulut kasvavat tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan noin 1,4 milj. euroa edellisvuotta pienempi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa ja tulosbudjetissa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,0 milj. euroa. Investointien arvioidaan toteutuvan 2,5 milj. euron suuruisina. Ero suunniteltuun johtuu pääasiassa siitä, että kaikki hankinnat eivät ehdi toteutua kuluvan tilikauden aikana.

Staran rakennustekniikan työkanta on jokaisessa toimistossa hyvä koko loppuvuoden. Liikevaihto kasvaa hieman aiemmasta ennusteesta. Hankemäärä on voimakkaasti lisääntynyt ja tämä on osaltaan lisännyt palveluiden ostoa. Osaston isot hankkeet (Vuosaaren tukikohta, Suvilahden kaasukello, Hakaniemen kauppahalli) jatkuvat vielä tänä vuonna.

Kaupunkitekniikan rakentaminen-osastolla vallitsee edelleen täystyöllisyys. Tehdyn ennusteen mukaan lähes jokainen yksikkö saavuttaa tulostavoitteensa. Yksittäisten hankkeiden kohdalla voi kuitenkin olla epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat niiden tulokseen. Liikevaihto jää pienemmäksi kuin vuonna 2018 johtuen palaamisesta normaalimpaan hankekokoon Mechelininkadun työmaan valmistuttua.

Kaupunkitekniikan ylläpidon töiden kannalta alkutalvi oli hyvin runsasluminen aiheuttaen noin kuusi miljoonaa euroa enemmän kuluja normaaliin talveen verrattuna. Lisäkulut saadaan katettua pää-asiakkaan toimesta. Muuten ylläpidossa normaali tilanne.

Ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelukeskusliikelaitoksen logistiikkakeskuksen koko toiminta siirrettiin 1.12.2018 alkaen osaksi Staran logistiikkaosastoa. Stara logistiikan toiminta kasvoi siirron vuoksi merkittävästi.

Staralla on neljä sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2019:

 1. Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee
  - Energiansäästötavoite on 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.
 2. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)
  - Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NSI) arvo on ≥ 30 (vaihteluväli -100 – 100)
 3. Tapaturmataajuus pienenee
  - Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.
 4. Positiivinen tuottavuuskehitys
  - Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

 1. Vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita esim. keskeisiä toimintoja kuvaavia yksikkökustannuksia.
 2. Staran hankintapäätöksistä 90 % sisältää ympäristökriteerejä.
 3. Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa biodiesel-polttoainetta.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1

Stara tuloslaskelma ennuste 3-2019

2

Stara tunnusluvut ennuste 3-2019

3

Stara ennustelomake 3-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 29.08.2019 § 64

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 23.05.2019 § 47

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566