Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

29.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 4.4.2019 § 15

HEL 2019-001679 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan päätöksestä 4.4.2019 § 15 koskien korvaushakemusta kadun varteen pysäköidyn auton vaurioista.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia asioita, joilla olisi tarpeen muuttaa yksikönjohtajan hylkäävää päätöstä asiaan.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen ja liitteineen sekä muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunkitekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 13.6.2019

2

Oikaisuvaatimus 13.6.2019, saate

3

Vahingonkorvaus, täydennys 12.6.2019

4

Vahingonkorvaus, täydennys 12.6.2019, karttaliite

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Korvauksenhakija on jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan päätöksestä 4.4.2019 § 15, jolla yksikönjohtaja hylkäsi Staran aiheuttamaksi epäillyn omaisuusvaurion. Oikaisuvaatimushakemus, yksikönjohtajan hylkäyspäätös ja alkuperäinen korvaushakemus ovat tämän päätösesityksen liitteinä.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksenhakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 4.4.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon, mistä se on ohjattu Staran käsiteltäväksi.

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran välisen sopimuksen mukaan Stara käsittelee ja päättää ne vahingonkorvaushakemukset, joita epäillään Staran aiheuttamiksi.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia asioita, joilla olisi tarpeen muuttaa yksikönjohtajan hylkäävää päätöstä asiassa.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 13.6.2019

2

Oikaisuvaatimus 13.6.2019, saate

3

Vahingonkorvaus, täydennys 12.6.2019

4

Vahingonkorvaus, täydennys 12.6.2019, karttaliite

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjohtaja 04.04.2019 § 15

HEL 2019-001679 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija epäilee, että Stara on toimillaan vaurioittanut hänen Joutsenraitin jalkakäytävän viereen omalle tontille pysäköidyn autonsa oikeaa helmaa 4.2.2019 yöaikana.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan, että alueen aurauskalusto on aurannut jalkakäytävää ja lumitila ei ole riittänyt sataneelle lumelle. Tästä syystä kaksi halkaisijaltaan noin 20 senttimetriä ollutta lumikokkaretta on omalla painollaan hiljakseen vierinyt hakijan auton viereen koskettaen autoa, mikä näkyy myös hakemuksen kuvista.

Hakija ei ole ollut yhteydessä Staraan ennen korjauksen teettämistä, jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet olisi voitu yhdessä sopia. Staran mielestä lumikokkareista ei olisi voinut tulla sellaista vauriota auton maalipintaan, että se olisi vaatinut koko helman vaihtoa ja uudelleenmaalausta.

Päätöksen perustelut

Vahinko on tapahtunut 4.2.2019 aamuyöstä. Hakija on teettänyt oletetusta vauriosta korjauskustannuslaskelman samana päivänä 4.2.2019. Korjaamo on lähettänyt hakijalle kustannuslaskelman klo 13:20. Hakija on hakemuksessaan ilmoittanut soittaneensa Kaupunkitoimialan asiakaspalveluun, josta oli ilmoitettu tekemään vahingonkorvaushakemus. Vahingonkorvaushakemus on kirjattu 5.2.2019 klo 14:32.

Kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja oli yhteydessä hakijaan 1.4.2019 ja hakija ilmoitti korjanneensa auton heti. Ensimmäisessä viestissä hän kertoi syyksi sen, että uusi auto pitää olla kunnossa ja kiiltävä ja toisessa viestissään lisäsi vielä, että autolla on koritakuu ja sen pitää olla kunnossa, ettei takuu lopu. Kyseessä on vuoden 2017 Ford Fiesta.

Hakijan esittämät korvausvaateet ovat seuraavat: auton korjauskustannukset 490 euroa, korjaamolle ajo 15 km (15 euroa), puhelinkulut 3 euroa sekä lumityöt auton kyljestä 1 tunti (50 euroa).

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566