Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

29.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Otto-oikeuden käyttäminen Staran toimitusjohtajan päätökseen 26.6.2019 § 39, 1 kpl kuorma-auto 8x2 trippeli (CL)

HEL 2019-006245 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti käyttää otto-oikeuttaan toimitusjohtajan tekemään päätökseen 26.6.2019 § 39.

Johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan tilaamaan Scania Suomi Oy:ltä Scania P450 kuorma-auton varusteineen (HIAB Suomen asentamin päällirakentein).

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut käyttävänsä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätökseen 26.6.2018 § 39.

Helsingin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 5 momentin mukaan liikelaitoksen johtokunta tai sen puheenjohtaja voi ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Johtokunta päättää käyttääkö se otto-oikeutta päätökseen vai ei. Mikäli johtokunta päättää käyttää otto-oikeuttaan se voi pysyttää, kumota tai muuttaa tai palauttaa päätöksen uudelleen valmisteltavaksi.

Toimitusjohtajan tekemä päätös perustuu tarjousvertailuun, joka on tehty tarjouspyynnössä ilmoitettujen päätöksen tekemisen perusteiden mukaisesti, eikä päätöstä siksi ole syytä muuttaa.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Toimitusjohtaja 26.06.2019 § 39

HEL 2019-006245 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Scania Suomi Oy:ltä Scania P450 kuorma-auton varusteineen (HIAB Suomen asentamin päällirakentein).

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 215 531,00 euroa
(alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän tilauksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hankinnasta on julkaistu HILMA-verkkosivustolla hankintailmoitus 28.5.2019. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa. Hankinnan kohteena on 8x2 trippeli kuorma-auton hankinta. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 9.6.2019 mennessä. Määräaikaan mennessä ei esitetty kysymyksiä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat päätöksen oheismateriaalina.

Tarjousten määräaika oli 19.6.2019 klo 12. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme (3) tarjousta:
Scania Suomi Oy
Veho Oy Ab
Volvo Finland Ab

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkastettiin tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Todettiin, että tarjoajat täyttävät tarjoajille asetetut soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön vaateiden mukaisia.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu päätöksen tekemisen perusteena kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavasti: hinta 65 %, tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 25 % ja huoltovalmius 10 %. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin on Scania Suomi Oy:n 19.6.2019 päivätty tarjous (HIAB Suomen asentamin päällirakentein).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Lisätiedot

Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566