Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Hankinnan itseoikaisu rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 1.3.2018 § 27, maalaus- ja tasoitetöiden puitejärjestely

HEL 2017-012093 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikaista hankintapäätöksen 1.3.2018 § 27 valitsemalla Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n osallistumaan maalaus- ja tasoitetöiden puitejärjestelyyn ajaksi 1.4.2018 – 31.3.2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, hankintainsinööri, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Staran rakennustekniikka pyysi 5.12.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia maalaus- ja tasoitetöiden puitejärjestelyyn ajalle 1.4.2018 – 31.3.2020. Staran johtokunta teki asiasta päätöksen 01.03.2018 § 27, jolla se päätti hylätä Grellar Trading Oy:n, lnsinööritoimisto Peltomaki Oy:n, JokaRak Oy:n, Länsi-Valu Oy:n, Maalaamo M ja K Naakka Oy:n, Maalaushovi Oy:n, MaalausliikeT. Pynnonen Oy:n, Nordhaus Partners Oy:n, Oy Malgon Ltd:n, R&A Maalaus ja Saneeraus Oy:n, Sanerkas Oy:n, Travid Oy:n ja Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina sekä oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään maalaus- ja tasoitetöiden puitesopimukset 1.4.2018 - 31.3.2020 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kahdeksan (8) urakoitsijan kanssa:

        City-Air Oy

        Rouvari Oy

        KR-Työ Oy

        Maalaus- ja saneeraus Matti Virtanen Oy

        Maalausliike Vilen ja Syrjänen Oy

        TM Tuotanto Oy

        Uudenmaan Takuurakenne Oy

        VL-Maalaus Oy

Päätöspöytäkirja lähetettiin asianosaisille tiedoksi 6.3.2018.

Oikaisuohjeet

Hankintalain 133 §:n mukaan

Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireille tulosta välittömästi niille, joita asia koskee.

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintalain 134 §:n mukaan

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on tämän lain nojalla oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Jos korjattavaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun on haettu markkinaoikeudelta muutosta, asian käsiteltäväksi ottamisesta hankintaoikaisuna on ilmoitettava ja siinä tehty päätös on toimitettava markkinaoikeudelle. Hankintaoikaisua käsitellessään hankintayksikkö voi kieltää päätöksen tai ratkaisun täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. Täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä on ilmoitettava markkinaoikeudelle, jos asiaan on haettu markkinaoikeudelta muutosta valittamalla.

Jos hankintayksikkö korjaa hankintapäätöksensä tai muun ratkaisunsa hankintaoikaisuna siten, että markkinaoikeudelle valituksen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua päätöstä, markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian käsittelystään antamatta pääasiasta ratkaisua.

Hankintalain 74 §:n mukaan

Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 83 §:n mukaan

Hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84—86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 132 §:n mukaan

Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Tarjouspyynnön 5.12.2017 referenssivaatimukset

Tarjouspyynnön kohdassa 2.5 referenssien vähimmäisvaatimuksena vaadittiin, että tarjoajalla tulee olla vähintään kolme vastaavaa (3) referenssiä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta ja vastaavana referenssinä pidetään maalaustyötä, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä. Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja on voinut käyttää ilmoittamassaan referenssikohteessa aliurakoitsijoita, mutta tarjoajan oman työn osuuden on tullut olla vähintään 65 % koko työstä. Urakan tai aliurakan arvon on tullut olla vähintään 20 000 euroa (alv 0 %). Urakan arvo voi sisältää vain maalaustyön osuuden.

Edellä mainitun vaatimuksen esittämisen jälkeen tarjouspyynnön kohdissa 2.5.1. – 2.5.3. tarjoajan on tullut esittää edellä mainittujen kolmen referenssikohteen tiedot seuraavassa järjestyksessä: urakan sisältö (kuvaus), urakan arvo (euroa alv 0 %, vähimmäisvaatimus edellä sanottu 20 000 euroa), urakan tilaajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystieto sekä urakan toteutusaika (kk/vuosi - kk/vuosi). Lisäksi informatiivisena tietona tarjoajille on tarjouspyynnössä todettu, että ilmoitettavan referenssikohteen on oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta ja että kohteen katsotaan olevaan viimeisen kolmen vuoden ajalta, mikäli urakka on aloitettu aikaisintaan 12/2014.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan itseoikaisu

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan ja sen alaisen viranhaltijan päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee liikelaitoksen johtokunta. Myös hankinnan itseoikaisu voidaan tehdä kyseiseen hallintosäännön määräykseen perustuen.

Hankintapäätös

Johtokunta päätti päätöksellään 1.3.2018 27 § hylätä Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintapäätöksessään johtokunta katsoi, etteivät tarjoajan referenssit täytä vähimmäisvaatimusta. Tarjouspyynnön mukaisesti referenssiksi hyväksytään työ, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä. Hankintapäätöksessään johtokunta katsoi, ettei Tuusulan Maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n tarjouksessaan esittämissä kahdessa referenssissä ole eritelty maalaustöiden osuutta koko urakan arvosta.

Itseoikaisu

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikön on otettava päätös korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Asiassa hankintapäätös on tehty 1.3.2018. Näin ollen johtokunnalla on oikeus tehdä asiassa tältä osin itseoikaisu.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää oikaista Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n tarjouskilpailusta poissulkemista koskevan päätöksensä 01.03.2018 § 27. Asia on myös tullut vireille markkinaoikeudessa Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n 20.3.2018 päivätyllä valituksella.

Johtokunta katsoi päätöksessään 1.3.2018 § 27, että Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n referenssit eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Kuitenkin johtokunta katsoo arvioituaan asiaa uudelleen, että, toisin kuin se päätöksessään 1.3.2018 § 27 katsoi, Tuusulan maalaus- ja tasoite Oy tosiasiassa täyttää referenssejä koskevat vaatimukset.

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tuusulan Maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n esittämät kolme referenssikohdetta ovat olleet alla mainitut:

        Maatullin ala-aste, Kimnaasipolku 5, Helsinki

        Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie, Vantaa

        Klemetskogin koulu, Maisalantie 293, Tuusula

Tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut edellä mainituista referenssikohteista urakan pyydetyt yksilöintitiedot sisältökuvauksineen, tarjoajan oman työn osuuden urakasta sekä urakan arvon.

Johtokunta katsoo, että kaikki tarjoajan tarjouksessaan ilmoitetut referenssit, täyttävät tarjouspyynnössä esitetyn referenssejä koskevan vaatimuksen maalaustyöstä, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä. Tämä ilmenee Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n ilmoittamista referensseistä ja niiden sanamuodoista.

Johtopäätökset

Tuusulan Maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n tarjouksessaan ilmoittamat referenssit täyttävät tarjouspyynnössä esitetyn referenssejä koskevan vaatimuksen maalaustyöstä, joka sisältää rakennusten sisämaalaustöitä ja/tai julkisivumaalaustöitä. Hankintayksiköllä on oikeus korjata virheellinen menettelynsä.

Näin ollen johtokunta oikaisee päätöstä 1.3.2018 § 27 § siten, että se kumoaa päätöksensä Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n tarjouksen poissulkemisesta tarjouskilpailusta ja muuttaa päätöstään siten, että se ottaa Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n tarjouksen mukaan tarjousten vertailuun, ja vertailu suoritetaan tämän johdosta uudestaan.

Tarjouspyynnön mukaan ”Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan vähintään neljä (4) puitesopimustoimittajaa, ellei hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän, ja enintään kymmenen (10) puitesopimustoimittajaa.”

Uuden vertailun perusteella puitejärjestelyyn valitaan seuraavat toimittajat:

1. City-Air Oy 6 850,00 €

2. Uudenmaan takuurakenne Oy 7 027,50 €

3. Maalaus ja saneeraus Matti Virtanen Oy 7 250,00 €

4. Maalausliike Vilen ja Syrjänen Oy 7 350,00 €

5. Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy 7 770,00 €

6. Rouvari Oy 8 130,00 €

7. VL-Maalaus Oy 8 300,00 €

8. KR-Työ Oy 8 650,00€

9. TM Tuotanto Oy 8 752,50 €

Yllä mainituilla perusteilla johtokunnan päätöstä 1.3.2018 27 § ei muuteta siltä osin, kuin se koskee ko. päätöksellä puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien valintaa, vaan puitejärjestelyyn valitut tarjoajat ovat myös tällä päätöksellä mukana puitejärjestelyssä.  Uudelleen suoritetun vertailun perusteella Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt sijoittuu vertailussa sijalle 5.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, hankintainsinööri, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 01.03.2018 § 27

HEL 2017-012093 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Grellar Trading Oy:n, Insinööritoimisto Peltomäki Oy:n, JokaRak Oy:n, Länsi-Valu Oy:n, Maalaamo M ja K Naakka Oy:n, Maalaushovi Oy:n, Maalausliike T. Pynnönen Oy:n, Nordhaus Partners Oy:n, Oy Malgon Ltd:n, R&A Maalaus ja Saneeraus Oy:n, Sanerkas Oy:n, Travid Oy:n ja Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina sekä oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään maalaus- ja tasoitetöiden puitesopimukset 1.4.2018 - 31.3.2020 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kahdeksan (8) urakoitsijan kanssa:

        City-Air Oy

        Rouvari Oy

        KR-Työ Oy

        Maalaus ja saneeraus Matti Virtanen Oy

        Maalausliike Vilen ja Syrjänen Oy

        TM Tuotanto Oy

        Uudenmaan Takuurakenne Oy

        VL- Maalaus Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimusurakoitsijoilta maalaus- ja tasoitetöitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 6 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille tilataan sopimuskautena maalaus- ja tasoitetöitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, tiimipäällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566