Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Työvoiman vuokrauspalvelut, puitejärjestely 1.4.2018-31.3.2020

HEL 2017-012262 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään työvoiman vuokrauspalveluiden puitesopimukset 1.4.2018 - 31.3.2020 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden viiden (5) urakoitsijan kanssa:

        SHT Tieto Oy

        StaffPoint Oy

        Bolt Works Oy

        Sihti Etelä-Suomi Oy

        SOL Henkilöstöpalvelut Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimusurakoitsijoilta työvoiman vuokrauspalveluita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 1 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, hankintainsinööri, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta työvoiman vuokrauspalveluista. Rakennustekniikka käytti hankintamenettelynä hankintalain mukaista avointa menettelyä ja hankintailmoitus julkaistiin Internet-osoitteessa ”www.hankintailmoitukset.fi” EU-kynnysarvot ylittävänä hankintana 19.12.2017.

Tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjouspyynnössä mainittiin, että puutteellisia tai poikkeavia hintatietoja ja omia hinnanmääräytymis- tai muutosehtoja sisältävät tarjoukset hylätään.

Saadut tarjoukset

Tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijat saivat Internet-osoitteessa ”www.tarjouspalvelu.fi” ja tarjouksen jätti määräaikaan mennessä yhteensä kahdeksan (8) urakoitsijaa:

        Aaltovoima Oy

        Boltworks Oy

        Proworks Palvelut Oy

        SHT Tieto Oy

        Sihti Etelä-Suomi Oy

        SOL Henkilöstöpalvelut Oy

        StaffPoint Oy

        TM Tuotanto Oy

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden soveltuvuus sekä täyttävätkö ehdokkaat asetetut vähimmäisvaatimukset.

Referenssien vähimmäisvaatimuksena vaadittiin, että tarjoajalla tulee olla vähintään kolme (3) referenssiä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta ja referenssien vähimmäisvaatimuksena pidettiin ammattihenkilöiden henkilöstön vuokrausta koskevaa asiakassopimusta, jonka arvo on enintään 12 kuukauden ajanjakson aikana ollut vähintään 50 000 euroa.

Tarjoajan taloudellisen tilanteen vähimmäisvaatimuksena vaadittiin, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Tarjoajan tuli liittää hakemukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa raportti tai jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muu vastaava selvitys.

Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on B tai C taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta. Jos tarjoaja kykenee pyydettäessä esittämään luotettavan selvityksen taloudellisesta tilanteesta, voidaan tarjous hyväksyä tältä osin.

Määräaikaan mennessä saapuneet hyväksyttävät kahdeksan (8) tarjousta ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Rakennustekniikka on asettanut tarjoukset edullisuusjärjestykseen halvimman vertailuhinnan perusteella (liite). Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yksikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Rakennustekniikka esittää, että sopimuskaudelle 1.4.2018–31.3.2020 valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa. Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiovuotta. Optioiden käytöstä päätetään yksi (1) vuosi kerrallaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

Rakennustekniikka on tarkastanut puitesopimusurakoitsijoiksi esitettävien yritysten tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä.

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mukaisesti.  

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, hankintainsinööri, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 22.03.2018 § 52

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566