Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 19.3.2018 § 9

HEL 2018-002610 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätökseen 19.3.2018 § 9 koskien autovaurion korjauskustannusten korvaamista.

Asiassa on esitetty sellaista uutta tietoa ja uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulee kumota.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

oikaisuvaatimus

2

Kustannusarviot tuulilasin korjauksesta ja konepellin maalauksesta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

asianosaiset

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korvauksenhakija on 27.3.2018 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 19.3.2018 § 9, jolla yksikönjohtaja hylkäsi hakijan ajoneuvoon kohdistunutta vahinkoa koskevan korvaushakemuksen.

Kuntalain 134.2 §:n mukaan johtokunnan alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksenhakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 27.3.2018. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Korvauksenhakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitosta (jäljempänä Stara) korvaamaan ajoneuvonsa korjauksesta aiheutuneet kulut.

Hakijan mukaan hän oli perjantaina 23.2.2018 kello 12.15 pysähtyneenä liikennevaloissa Mechelininkadun ja Caloniuksenkadun risteyksessä. Hänen kertomansa mukaan sillä kohdalla oli tietyömaa, ja vasemmalla puolella oleva kaivinkone teki piikkauskärjellä töitä. Hakijan ollessa vielä pysähtyneenä valoihin kiviä oli lentänyt tuulilasiin ja konepellille.

Edellä mainituin perustein hakija vaatii Staraa korvaamaan tästä aiheutuneet auton korjauskulut kustannusarvion mukaan sisältäen tuulilasin uusimisen 611,35 euroa ja konepellin maalaustyöt 861,33 euroa, yhteensä 1 472,68 euroa.

Lisäselvitysten ja työyksiköstä saadun selvityksen mukaan lähellä Caloniuksenkadun risteysaluetta Stara on suorittanut kaivu- ja piikkaustöitä joita tehtäessä on mahdollista, että siitä lentää irtonaisia kiinteän aineen palasia. Asianomaisen työyksikön mukaan kerrotunlainen vahinko on voinut syntyä Staran toiminnan seurauksena.

Hakijan ilmoittaman ajoneuvon vauriot on arvioitu Autotalo Laakkonen Oy:n toimesta 8.3.2018 ja arvioidut korjauskustannukset ovat yhteensä 1 472,68 euroa.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu.

Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja sen suuruudesta on vahingonkärsijällä.

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan kerrotunlainen vahinko on voinut syntyä Staran toiminnan seurauksena.

Esittelijä

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja vahingon suuruudesta sekä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Staralle on syntynyt tuottamuksellinen korvausvastuu, koska asiassa on osoitettu vahingon ja vahingon aiheuttajan välinen syy-yhteys.

Esittelijän mukaan hakijan oikaisuvaatimus tulee hyväksyä perusteluna se, että asiassa on esitetty sellaisia uusia tietoja ja uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulee kumota.

Vahingonkorvaus 1 472,68 euroa maksetaan hakijan ilmoittamalle tilinumerolle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

oikaisuvaatimus

2

Kustannusarviot tuulilasin korjauksesta ja konepellin maalauksesta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

asianosaiset

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 19.03.2018 § 9

HEL 2018-002610 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen autovauriosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Yksikönjohtajan päätös on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran kannanotto korvausasiassa, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan omistamaansa henkilöautoon tulleiden vaurioiden korjauksesta aiheutuneet kulut yhteensä 1.472,68 euroa (liite 1).

Hakijan mukaan hän oli perjantaina 23.2.2018 klo 12.15 pysähtyneenä liikennevaloissa Mechelininkadun ja Caloniuksenkadun risteyksessä. Hänen kertomansa mukaan sillä kohdalla oli tietyömaa, ja vasemmalla puolella oleva kaivinkone teki piikkauskärjellä töitä. Hakijan ollessa vielä pysähtyneenä valoihin kiviä oli lentänyt tuulilasiin ja konepellille. Hakija vaatii Staraa korvaamaan tästä aiheutuneet auton korjauskulut kustannusarvion mukaan sisältäen tuulilasin uusimisen 611,35 euroa ja konepellin maalaustyöt 861,33 euroa, yhteensä 1.472,68 euroa (liite 2, 3 ja 4).

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan Caloniuksenkadun risteysalueen kohdalla sijaitsevissa liikennevaloissa istutusalue oli kaivettu jo maanantaina 19.2.2018. Perjantaina 23.2.2018 iltapäivällä kaivutyöt olivat 30-35 metriä risteyksestä pohjoiseen. Hakijan ilmoittamassa kohdassa ei ole ollut kyseisenä vahinkoaikana käynnissä minkäänlaisia piikkaus tms. toimintoja, joista kiviryöppy olisi voinut aiheutua. Näin ollen työmaan yhteyttä tuulilasi- tai peltivaurioihin ei voida todentaa (liite 5).

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Hakijan kertoman mukaan ei voida luotettavasti ja uskottavasti todeta, että hakijan esittämät ajoneuvovauriot olisivat Staran kaupunkitekniikan rakentamisen toiminnasta johtuvaa. Koska asiassa ei ole osoitettu vahingon ja vahingon aiheuttajan välistä syy-yhteyttä, rakentamispalvelulle ei ole näillä tiedoilla syntynyt korvausvastuuta

Edellä mainituin perustein yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen.

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566