Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/12

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 27.3.2018 § 11

HEL 2018-001698 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä esityslistatekstissä mainituin perustein Iskutekniikka Oy:n oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätökseen 27.3.2018 § 11 koskien kaidetöiden hankintaa vuodelle 2018.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Matleena Markkanen, ma. hankintalakimies, puhelin: 310 38821

matleena.markkanen(a)hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 13.4.2018, Iskutekniikka Oy

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Iskutekniikka Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran (jäljempänä Stara) kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan 27.3.2018 tekemästä päätöksestä § 11 koskien Staran kaidetöiden hankintaa vuodelle 2018. Hankintapäätös on annettu sähköisesti tiedoksi 3.4.2018, joten Iskutekniikka Oy:n 13.4.2018 saapunut oikaisuvaatimus on tehty määräajassa.

Vaatimukset

Oikaisuvaatimuksessaan Iskutekniikka Oy vaatii Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan 27.3.201 tekemän kaidetöiden hankintaa vuodelle 2018 koskevan päätöksen § 11 oikaisemista siten, että Ratecon Oy:n tekemä voittanut tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Perustelut

Iskutekniikka Oy perustelee vaatimustaan sillä, että Ratecon Oy ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia vakavaraisuudesta, työnantajarekisteriin kuulumisesta, työterveyspalvelujen järjestämisestä ja referensseistä.

Iskutekniikka Oy on esittänyt, että Ratecon Oy ei täytä tarjoajan vakavaraisuuden kriteeriä sillä perusteella, että Ratecon Oy:n omistajalla on vastuuhenkilösidoksia sellaisiin yrityksiin, jotka ovat asetettu konkurssiin tai joilla on maksuhäiriöitä.

Toiseksi on esitetty, että Ratecon Oy ei ole kuulunut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla työnantajarekisteriin. Perusteena on lausuttu, että Ratecon Oy ei ole ollut ”…tarjouspäivänä em. rekistereissä, vaikka niin tarjousasiakirjoissa edellytetään.”

Kolmanneksi on esitetty, että Ratecon Oy ei ole järjestänyt työterveyshuoltoa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Asiakohdassa ei ole annettu tarkempia perusteluja.

Neljäntenä on esitetty, että Ratecon Oy ei ole täyttänyt tarjouspyynnön referenssivaatimusta sillä perusteella, että ”Ratecon Oy ei ole tiedossa oleva yritys, joka olisi suorittanut nimellään yhtään kaideurakkaa, joten referenssejä ei voi olla…”.

Taustaa

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki kilpailutti kaidetöiden hankinnan. Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin 20.2.2018 Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelussa. Hankinnan kohteena olivat Staran kaidetyöt ajalla 1.4. - 30.11.2018. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 14.3.2018 klo 12.00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta. Tarjouksen jätti kuusi yritystä.

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella.

Alustavassa tarkastusvaiheessa todettiin että yhden tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat referenssikohteet eivät vastanneet pyydettyä. Tarjouspyynnössä edellytettiin että tarjoaja esittää henkilöstönsä riittävän ammattitaidon ja kokemuksen osoittamiseksi kolme liikennöidyssä kaupunkiympäristössä tehtyä vastaavanlaista kaidetyöurakkaa. Tarjoajan ilmoituksen mukaan kaksi referensseistä koostui aitatöistä liikennöimättömillä piha - ja puistoalueilla. Myöskään kolmas esitetty referenssi ei ollut tehty liikennöidyllä alueella. Tarjoajan referenssinä esittämien urakoiden sisältö vahvistettiin kyseisten referenssien tilaajilta, eikä mikään kolmesta esitetystä referenssistä täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Tämän vuoksi kyseinen tarjoaja ei täyttänyt tarjoajalle asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikön tuli sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta.

Viisi soveltuvaa tarjousta etenivät tarjousvertailuun. Valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti. Voittamassa olevalta Ratecon Oy:ltä tarkastettiin alustavassa vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys ja pyydettiin tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset. Ilmoitetut referenssiurakat oli suoritettu tässä urakassa käytettävissä olevan henkilöstön toimesta ja koostuivat tarjouspyynnössä edellytetyistä kaidetöistä liikennöidyllä kaupunkialueella, joten Rateconin referenssien katsottiin täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset tarkastettiin myös muilta osin ja tarjoajan todettiin täyttävät muutkin tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Oikeudellinen arviointi

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 2 ja 3 §:n mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikön on tarkistettava ennen tarjousten valintaa, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen ja että tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Seuraavassa on esitetty tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset ja Iskutekniikka Oy:n esittämät perustelut vaatimusten täyttymättömyydelle Ratecon Oy:n osalta.

Vakavaraisuus

Tarjouspyynnössä on esitetty soveltuvuusvaatimus vakavaraisuudesta kohdassa 6. tarjoajan vakavaraisuus. Vaatimuksena on, että tarjoajalla on riittävä vakavaraisuus hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Tarjouspyynnössä esitetään, että vakavaraisuuden ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Iskutekniikka Oy:n perustelut vakavaraisuusehdon täyttymättömyydestä ovat kohdistuneet Ratecon Oy:n osakkeenomistajaan eikä itse osakeyhtiöön tarjoajana. Koska tarjouspyynnön vaatimukset koskevat nimenomaisesti tarjoajaa, on soveltuvuuden täyttyminen tutkittava asetetulla tavalla.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hankintayksikkö on tarjoajan vakavaraisuutta koskeneiden selvitysten perusteella ollut tietoinen Ratecon Oy:n ainoan osakkeenomistajan vastuuhenkilösidoksista. Asiassa ei ole katsottu, että mahdolliset osakeomistukset muissa yhtiöissä muodostaisivat tarjouspyynnön mukaiselle soveltumiselle esteen, vaikka omistus kohdistuisi konkurssiin haettuun yhtiöön.

Tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksen edellyttämällä tavalla on ennen päätöksentekoa arvioitu tarjoajan riittävä vakavaraisuus hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Asiassa on siten huomioitu, että hankinnassa on ollut kyse verrattain lyhyellä ajanjaksolla 1.4.2018 – 30.11.2018 suoritettavasta ja kansallisen kynnysarvon alittavasta pienhankinnasta.

Työnantajarekisteri

Iskutekniikka Oy on katsonut, ettei Ratecon Oy täytä tarjouspyynnön kohdassa 3. harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet esitettyä vaatimusta työnantajarekisteriin kuulumisesta. Perusteena on esitetty, että ”Yritys ei siis ole ollut tarjouspäivänä em. rekistereissä vaikka niin tarjousasiakirjoissa edellytetään”. 

Ennen päätöksentekoa on tarkistettu Ratecon Oy:n soveltuvuus ja tarjoaja on toimittanut asetetun määräajan puitteissa selvityksen siitä, että se on merkitty työnantajarekisteriin. Tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimus on, että ”Tarjoaja toimittaa pyynnöstä todistukset: - että tarjoaja kuuluu työnantajarekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista.”. Tarjouspyynnössä ei aseteta vaatimusta siitä, että tarjoajan tulisi olla työnantajarekisterissä merkittynä esimerkiksi tarjouspyynnön julkaisemisen ajankohtana.

Iskutekniikka Oy on rekisteröintivaatimukseen liittyneissä perusteluissaan tuonut esiin myös Helsingin kaupunginhallituksen ohjeen harmaan talouden torjumiseksi. Ohjeen mukainen rekisteröitymisen selvittäminen on seuraava: ”Hankintayksikön on selvitettävä rekisteröityminen edellä mainittuihin rekistereihin ennen hankintapäätöksen tekemistä sen tarjoajan osalta, joka alustavan tarjousvertailun mukaan on voittamassa tarjouskilpailun.”. Tarjoaja on todetulla tavalla toimittanut selvityksen työnantajarekisteriin kuulumisestaan ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Työterveyshuolto

Iskutekniikka Oy on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt, ettei Ratecon Oy ole järjestänyt työterveyshuoltoa. Ratecon Oy on ennen hankintapäätöksen tekoa ilmoittanut työterveyshuollon järjestämisestä Vantaalla tarjouspyynnön 7.2 kohdan edellyttämällä tavalla.

Referenssit

Iskutekniikka Oy on lisäksi katsonut, ettei Ratecon Oy:llä voi olla lainkaan referenssejä yhtiön nimissä. Tarjouspyynnössä asetettu vaatimus referensseistä kohdassa 9. kuuluu: ”Tarjoajalla tulee olla riittävästi kokemusta hankinnan kohteena olevien kaidetöiden toteuttamisesta. Kokemuksen osoittamiseksi tarjoajan henkilöstöllä tulee olla vähintään kolme (3) vastaavaa urakkasopimusta referenssinä viimeisen viiden (5) vuoden ajalta.”. Vaatimus kokemuksen osoittamisesta koskee tarjoajan henkilöstöä ja Ratecon Oy on esittänyt urakkasopimusreferenssinsä vaatimuksen mukaisesti.

Johtopäätökset

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa on menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Vaatimus hankintapäätöksen oikaisemisesta tulee edellä mainituin perustein hylätä perusteettomana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Matleena Markkanen, ma. hankintalakimies, puhelin: 310 38821

matleena.markkanen(a)hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 13.4.2018, Iskutekniikka Oy

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntö

2

Urakkasopimusmalli

3

Urakkaohjelma

4

Työturvallisuusasiakirja

5

Työselostus

6

Vertailutaulukko

7

Yhteenveto

8

Oikaisuvaatimus 13.4.2018, Iskutekniikka Oy

9

Oikaisuvaatimuksen saate, Iskutekniikka Oy

10

KoneSteel Oy

11

Vastuuhenkilön riski

12

Työnantajarekisteri

13

Sivu-5

14

Sivu-6

15

Sivu-7

16

Sivu-10

17

Ratecon Oy-Vrt tarjouspvm

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Stara

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 27.03.2018 § 11

HEL 2018-001698 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen Ratecon Oy:n Staran kaidetöiden urakoitsijaksi ajalle 1.4. - 30.11.2018.

Samalla yksikönjohtaja päätti sulkea pois tarjouskilpailusta Hamiland Oy:n jäljempänä tarkemmin esitetyin perustein, sillä edellä mainittu tarjoaja ei täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 55 684,00 euroa (AVL 8 c §). Urakan ennakoitu arvonlisäveroton arvo tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien on 64 036,60 euroa (AVL 8 c §).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja.

Kaidetyöurakka on tällainen vuosittain kilpailutettava pienimuotoinen mutta tarpeellinen aliurakka. Urakkasopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä vaikka Kaupunkitekniikan osastot ovat urakan pääasiallinen käyttäjä ja tarjouspyynnön määrätiedot on arvioitu näiden osastojen tarpeiden mukaisesti.

Kaidetöiden hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu 20.2.2018 Hilma-ilmoituskanavassa tunnuksella 2018-004092 ja Tarjouspalvelussa tunnuksella HEL 2018-001698. Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen, Staran, kaidetyöt ajalla 1.4. - 30.11.2018. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Kaikkien tarjoajien tarjoukset alittavat rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon ja  aiempina vuosina hankinnan lopullinen toteutunut urakkasumma on ollut 70.000 - 90.000 euroa. Hankintamäärän ennakoidaan pysyvän ennallaan vuonna 2018. Hankintamenettelynä on avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 5.3.2018 klo 12:00 mennessä. Hankintaa koskien ei esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 14.3.2018 klo 12:00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat kuusi yritystä:

Antin Kaide Oy

Hamiland Oy

Iskutekniikka Oy

Kanerva Kaide ja Kuljetus Oy

Kuu Ras Oy

Ratecon Oy

 

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella.

Alustavassa tarkastusvaiheessa todettiin että Hamiland Oy:n tarjouksessaan ilmoittamat referenssikohteet eivät vastanneet pyydettyä. Tarjouspyynnössä edellytettiin että tarjoaja esittää henkilöstönsä riittävän ammattitaidon ja kokemuksen osoittamiseksi kolme liikennöidyssä kaupunkiympäristössä tehtyä vastaavanlaista kaidetyöurakkaa. Tarjoajan ilmoituksen mukaan kaksi referensseistä koostui aitatöistä liikennöimättömillä piha - ja puistoalueilla. Myöskään kolmas esitetty referenssi ei ollut tehty liikennöidyllä alueella. Tarjoajan referenssinä esittämien urakoiden sisältö vahvistettiin kyseisten referenssien tilaajilta, eikä mikään kolmesta esitetystä referenssistä täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Tämän vuoksi kyseinen tarjoaja ei täytä tarjoajalle asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikön tuli sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta.

Alustavan tarkastuksen perusteella todettiin muiden viiden tarjoajan täyttävän tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tämän jälkeen voittamassa olevalta Ratecon Oy:ltä tarkastettiin alustavassa vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys ja pyydettiin tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset. Ilmoitetut referenssiurakat oli suoritettu tässä urakassa käytettävissä olevan henkilöstön toimesta ja koostuivat tarjouspyynnössä edellytetyistä kaidetöistä kaupunkialueella, joten Rateconin referenssien katsottiin täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset tarkastettiin myös muilta osin ja tarjoajan todettiin täyttävät muutkin tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouksen hintataso on soveltuvin osin tarkasteltuna laskenut noin 2,5 %. Sopimuksen lopullisesti toteutuva arvo voi muuttua merkittävästikin kauden aikana tilaavien laitosten työohjelmien valmistumisen sekä varmistuvien työmäärien ja kaidemallien mukaan. Aiempina vuosina hankinnan lopullinen toteutunut urakkasumma on ollut 70.000 - 90.000 euroa. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566