Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (3)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2020

HEL 2021-003293 T 00 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Staran toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja antoi sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38610

paivi.seikkula(a)hel.fi

Janne Saavalainen, tiedottaja, puhelin: 310 23078

janne.saavalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Staran toimintakertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan Helsingin kaupunginhallitus seuraa, että kaupungin toimielimet, keskushallinto ja toimialat toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti sekä asettaa kaupungintoimielimille, keskushallinnolle ja toimialoille tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista.

Koronavirus haastoi koko Helsingin toimintakyvyn vuonna 2020. Stara avusti kaupungin muita toimijoita kokonaan uusilla vastuualueilla muun muassa hankkimalla hoito- ja hoivahenkilöstölle kasvomaskeja, rakentamalla koronatestausasemia ja antamalla autoja Helsinki-avun käyttöön.

Korona-ajan haasteista huolimatta Stara saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja asiakastyytyväisyys lisääntyi edelleen. Sairauspoissaolot laskivat ja tapaturmataajuus pysyi alhaisella tasolla.

Suuren kysynnän myötä liikevaihto kasvoi Staran historian suurimmaksi, ja oli 267 miljoonaa euroa. Lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 4,3 miljoonaa euroa. Liikeylijäämää kertyi 16,4 miljoonaa euroa, ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 14,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa eli 6,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja tilikauden ylijäämä oli 8,7 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Käyttökateprosentti oli 7,2 ja liikeylijäämä liikevaihdosta 6 prosenttia. Kannattavuus oli edellisvuotta paremmalla tasolla. Investointeihin Stara käytti 6,97 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta.

Staran suurin asiakas oli kaupunkiympäristön toimiala, jolle myynti oli vuonna 2020 yhteensä 247 miljoonaa euroa. Myynti myös muille toimialoille oli kasvussa. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Staran nettosuositteluindeksi eli Staraa suosittelevien ja Staraan kriittisesti suhtautuvien asiakkaiden suhdeluku oli 43,9. Nettosuositteluindeksi nousi kuudetta vuotta peräkkäin.

Starassa työskenteli vuoden 2020 lopussa 1 196 vakinaista työntekijää. Kesäkaudella Stara tarjosi töitä 129 nuorelle 15–21-vuotiaalle työntekijälle sekä sadoille kausityöntekijöille. Henkilöstön kokonaisluku oli 1 415, joista naisia oli 22,2 prosenttia.

Sairauspoissaoloissa on ollut laskeva trendi vuodesta 2015 alkaen, poissaoloprosentti oli nyt 4,3. Etenkin lyhyet alle 60 päivän poissaolot ja mielenterveyteen liittyvät poissaolot vähenivät. Staran tapaturmataajuus pysyi alhaisella edellisen vuoden tasolla. Tapaturmataajuus vuonna 2020 oli 22,8.

Stara uusi RALA- ja Ekokompassi-sertifikaatit. Toimitilojen energiatehokkuuden kehittymistä mittaava 5 prosentin kokonaisenergiansäästötavoite saavutettiin. Energiankulutus pieneni sähkön ja säänormitetun kaukolämmön osalta 6,4 prosenttia.

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.11.2020 kaupunginkanslian esityksen teknisten palvelujen palvelustrategisiksi linjauksiksi ja tavoitetilaksi vuonna 2024. Linjausten toteuttamiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi Stara aloitti kehittämis- ja tuottavuusohjelman valmistelun.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Päivi Seikkula, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 38610

paivi.seikkula(a)hel.fi

Janne Saavalainen, tiedottaja, puhelin: 310 23078

janne.saavalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Staran toimintakertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566