Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 10.2.2021 § 10

HEL 2021-000716 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 11.2.2021 § 10, jolla yksikönjohtaja hylkäsi korvaushakemuksen autovauriosta ja pysyttää yksikönjohtajan päätöksen voimassa päätöksestä ilmenevin perustein.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai näyttöä, jonka perusteella olisi riidattomasti näytetty Staran korvausvastuu toteen ja siten viranhaltijan päätös tulisi kumota.

Johtokunnan päätös on Helsingin kaupungin kannanotto yksittäiseen korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin, kun vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 16.2.2021

2

Vahingonkorvausvaatimus 21.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Korvauksenhakija on 16.2.2021 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan päätöksestä 11.2.2021 § 10, jolla yksikönjohtaja on hylännyt korvaushakemuksen henkilöauton vaurion korvaamisesta.

Oikaisuvaatimus, yksikönjohtajan päätös ja alkuperäinen korvaushakemus ovat tämän esityksen liitteinä.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksenhakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 10.2.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Hakija on pyytänyt Staraa korvaamaan lumiauran aiheuttamaksi epäilemänsä vauriot autossaan, joka oli pysäköitynä Sepänkadulla ajalla 17.1. - 20.1.2021 välisenä aikana kadun oikeassa reunassa. Hakija kertoo havainneensa illalla 20.1.2021 autonsa vääntyneen sivupeilin, jota hän epäilee lumiauran rikkomaksi. Vasemmanpuoleisen sivupeilin rikkoutumisen lisäksi hakijan auton kyljessä oli naarmuja ja kolhuja ovessa ja etulokasuojassa, maali oli irronnut ja etupuskuri repsotti. Silminnäkijöitä tapahtumalle ei ole.

Hakija esittää, että yksikönjohtajan päätöksessä viitataan vauriokohdissa näkyvään punaiseen maaliin, mutta hänen mukaansa vauriokohdissa ei ole punaista väriä eikä muutakaan vierasperäistä maalia. Lisäksi maininta päätöksessä, että vahingoista ei aiheudu sanktioita kuljettajalle eikä ilmoitusta vahingosta ole tehty, ei millään muotoa todista, etteikö vahinkoa ole tapahtunut. Edelleen hakija toteaa, että vauriot ovat selkeästi työkoneen jäljiltä; syvät naarmut peltiosissa eivät ole voineet tulla esim. toisen auton peltiosista, vaan järeämmistä metalliosista. Hakija toteaa, ettei vaurioille ei ole tehty mitään ja auton vauriot ovat tarkastettavissa.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahinkoa kärsineen on osoitettava epäillyn vahingonaiheuttajan ja väitetyn vahingon välinen syy-yhteys.

Hakijan päättelemää auton vaurioiden syntyyn johtanutta tapahtumakulkua ja vahingon aiheuttajaa ei voida pitää selvänä ja riidattomana ajallisesta yhteydestä huolimatta. Staran työnjohdon selvityksen mukaan Sepänkatu on aurattu 19.1.2021 eikä tuolloin työvuorossa ollut kuljettaja ei ole ilmoittanut tapahtuneista vaurioista. Hakijan auton vauriokohtaan, etulokasuojankaareen, on tarttunut punaiselta näyttävää maalia. Staran työkoneissa ja auroissa ei ole kyseistä väriä.

Aura-auton aiheuttamaksi epäilty vahinko ei ole myöskään teknisesti riidaton, koska auran uloin osa on noin puolen metrin korkeudelle ulottuva aurarakenne, jonka ei auraamisen yhteydessä pitäisi mitenkään edes kuljettajan huomaamatta osua pysäköityjen autojen sivupeileihin. Staran työkoneiden kuljettajien velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvista vahingoista välittömästi työnjohdolle ja auton omistajalle. Vahingosta ei aiheudu sanktiota kuljettajillemme.

Stara katsoo, että sen kunnossapitosopimuksen mukaiset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti, eikä hakijan autoa kohdanneen vahingon ole näytetty johtuneen Staran toiminnasta. Hakijaa kohdannutta vahinkoa arvioitaessa ei voida poissulkea sitä, että kyseessä voi olla kenen tahansa kadun varteen ajalla 17.1. - 20.1.2021 pysäköidyn auton ohi ajaneen kuljettajan aiheuttama kolarivaurio.

Edellä mainituin perustein Staralle ei ole syntynyt selvää ja riidatonta korvausvastuuta. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia asian ratkaisun kannalta merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella Staran korvausvastuuta tulisi arvioida toisin ja yksikönjohtajan päätös kumota.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 16.2.2021

2

Vahingonkorvausvaatimus 21.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjohtaja 10.02.2021 § 10

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566