Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (6)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Suuren kokoluokan päällystystyöt 2021, alue 3, itäiset kaupunginosat

HEL 2020-014242 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen NCC Industry Oy:n Staran alueen 3, itäisten kaupunginosien, suuren kokoluokan päällystystöiden sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.5. - 30.11.2021.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran yksiköt tilaamaan päällystystöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enintään 1 600 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin
perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tämän sopimuksen pääasialliset käyttäjät, kaupunkitekniikan rakentamisen ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksiköt, toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Päällystystyöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoiskaluston omaavaa ja ammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on toteutettu jakamalla päällystystyöt osa-alueisiin alueellisesti, laadullisesti ja kokoluokan mukaan. Päällystystyöurakat on kilpailutettu kahdeksana erillisenä hankintana siten, että Staralla on käytössään sopimukset erikseen pienen ja suuren kokoluokan töihin kaikilla kolmen rakentamisyksikön alueella, sekä koko kaupungin alueen kattavat SMA-päällystystöiden ja valuasfalttitöiden sopimukset. Alueelliset rajat noudattavat kaupunkitekniikan rakentamisen rajoja, kokoluokan rajana on noin 1 000 m2 kerralla päällystettävä kohde, SMA-päällyste- (kivimastiksiasfaltti) ja valuasfalttiurakka eroavat laadullisesti muista päällystystöiden urakoista. Vastaavat urakka-alueet ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran suuren kokoluokan päällystystöistä alueella 3 on lähetetty julkaistavaksi 9.2.2021 julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa (tunnus 2021-064361) ja Tarjouspalvelussa (tunnus HEL 2020-014242), sekä EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa (tunnus 2021/S 025-070992). Tarjouspyyntö on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 23.2.2021 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 4.3.2021 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat viisi yritystä:

AC Päällysteet Oy

Asfalttihuolto AH Oy

Asfalttikallio Oy

NCC Industry Oy

Peab Industri Oy

 

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voittamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. Voittamassa olevalta NCC Industry Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys ennen päätösesityksen tekemistä. Yrityksen yhteisösakko-ote ja vastuullisen henkilöstön rikosrekisteriotteet tarkastettiin. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin selvitys joihinkin poikkeaviin yksikköhintoihin ja muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. NCC Industry Oy:n tarjous ja lisäselvitys on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tarjousten kesken käytetään halvinta vertailusummaa. Laadulliset näkökohdat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten vertailusummat ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodostuu urakoitsijan tarjouksessaan antamien työvaiheiden yksikköhintojen perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja tarjouspyynnössä hankintayksikön arvioimien suoritemäärien mukaan lasketusta vertailusummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 973 974,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 1 120 070,10 euroa (AVL 8 c §).

Soveltuvin osin tarkasteltuna urakan hintataso on laskenut reilu 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tarjoaja on eri yritys kuin viimevuoden sopimusurakoitsija. Sopimuksen perusteena oleva urakan yksikköhintaluettelo on tämän Ahjo-asian oheismateriaalina.

Toteutuvien päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen uudelleenpäällystys- ja rakentamistyökohteet perustuvat kaupunkiympäristön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työohjelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisaikaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteutuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaavien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutumatietojen perusteella ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 1 600 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien keskihajonta, ja asiantuntijan painotetusta pyöristyksestä. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja keskihajontalaskelma on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa näköpiirissä on sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden pienenevän jonkin verran aikaisempien vuosien käytännöstä. Uudelleenpäällystystöihin varattu määräraha on laskenut ja rakennusohjelmassa on pienentymistä. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Vertailusummat ovat kuitenkin aina julkisia. Tässä hankinnassa oli esitetty eräitä tarjouksissa annettuja tietoja liikesalaisuuksiksi liikesalaisuuslain (595/2018) perusteella. Hankintayksikkö rajoittaa liikesalaisuuksiksi esitettyjen yksikköhintatietojen saatavuutta pyydetysti, mutta katsoo että eräät liikesalaisuuksiksi esitetyt tiedot soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttymisestä eivät täytä liikesalaisuuden edellytyksiä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Yhteenveto

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntö

2

Urakkasopimusmalli

3

Urakkaohjelma

4

Arvonmuutosperusteet

5

Työselostus

6

Työturvallisuusasiakirja

7

Kohdeluettelo

8

Avauspöytäkirja

9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

10

ESPD-lomake

11

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

12

Lisäselvityspyyntö

13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

14

Yhteenveto

15

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

16

Keskiarvototeutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566