Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (6)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

25.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Kiinteistöautomaatiotyöt, puitejärjestely 1.4.2021 - 31.3.2023

HEL 2021-000223 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Digicontrol Ky:n tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouspyynnössä tarjoajan vakavaraisuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, ja oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään kiinteistöautomaatiotöiden puitesopimukset 1.4.2021 - 31.3.2023 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kahdeksan (8) urakoitsijan kanssa:

        Helsingin LVIS Säätölaitepalvelu Oy

        Optima Kiinteistöpalvelut Oy

        Sähköpare Oy

        Coba International Oy

        Are Oy

        Adconsys Oy

        Fidelix Oy

        Cervius

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimusurakoitsijoilta kiinteistöautomaatiotöitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 1 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään mahdollisen optiokauden (2 vuotta) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaatteella, jossa hinnan osuus on 100 %.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena kiinteistöautomaatiotöitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousten vertailutaulukko

2

Järjestelmäkohtainen etusijajärjestys

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta kiinteistöautomaatiotöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankintarenkaana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella sopimukset 31.3.2023 saakka. Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2023 saakka.

Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 1 500 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettava optiokausi (2 vuotta).

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ” Kiinteistöautomaatiotöiden puitejärjestely 2021-2022” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 29.10.2020.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan käyttämän sähköisen tarjouspalvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan edellytetään täyttävän ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liittynyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskauden voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 500 000 euroa.

Liikevaihtovaatimuksen tarjoajilta edellytetään viimeiseltä täydeltä tilikaudelta vähintään 500 000 euron liikevaihtoa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n rating-luokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka on viimeisen täyden tilikauden tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan luotettavan selvityksen perusteella vähintään vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistunutta (Tilastokeskuksen rakennusluokituksen 2018) rakennusluokkien 0311- (kauppakeskukset, liike- ja tavaratalot), 04- (toimistorakennukset), 06- (hoitoalan rakennukset), 07- (kokoontumisrakennukset), 08- (opetusrakennukset (sis. varhaiskasvatuksen rakennukset, kuten esim. päiväkodit)) tai 13– (pelastustoimen rakennukset) luokituksen mukaisiin rakennuksiin kohdistunutta toimeksiantoa, joissa tarjoava yritys on vastannut kohteessa kiinteistöautomaatiojärjestelmien uudistamisesta tai korjaamisesta.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehtimaan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työturvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tarjouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 26.11.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti yksitoista (11) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen tarkastus

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todettiin, että:

- Digicontrol Ky:n tarjous ei täytä tarjoajan vakavaraisuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaan tarjoajan taloudellisen tilanteen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä). Suomen Asiakastieto Oy:n raportin mukaan tämä ehto ei täyty, joten Digicontrol Ky:n tarjous tulee näin ollen sulkea pois tarjous-kilpailusta.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi ja laatutekijät on huomioitu asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Tarjoukset annettiin tarjouspyynnössä määriteltyinä tuntiveloitushintoina (€/h, alv 0 %).

Yksittäisen tuntiveloitushinnan vertailuhinta (€) muodostuu tarjotun tuntiveloitushinnan (€/h) ja sille määritellyn hankittavan määrän (h) tulosta. Tarjouksen vertailuhinta muodostuu yksittäisten tuntiveloitushintojen vertailuhintojen summasta.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien sopimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 6 - 8 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kahdeksan (8) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seuraavilla yrityksillä:

1. Helsingin LVIS Säätölaitepalvelu Oy

2. Optima Kiinteistöpalvelut Oy

3. Sähköpare Oy

4. Coba International Oy

5. Are Oy

6. Adconsys Oy

7. Fidelix Oy

8. Cervius Oy

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mukaisesti.

Järjestelmäkohtainen etusijajärjestys on liitteenä 2.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousten vertailutaulukko

2

Järjestelmäkohtainen etusijajärjestys

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566