Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2020

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

29.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Ilmoitusasiat

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä

puheenjohtaja

Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

puheenjohtaja

Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566