Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

15.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti muuttaa Staran asioiden käsittelyjärjestystä siten, että asia 7 (Toimitusjohtajan tilannekatsaus) käsitellään kolmantena asiana, minkä jälkeen Staran muut esityslistalla olevat asiat käsitellään järjestyksessä.

Esittelijä

puheenjohtaja

Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566