Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

15.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätöksestä 10.7.2018 § 26

HEL 2018-004259 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 10.7.2018 § 26 koskien korvausvaatimusta asuinhuoneiston seinäpintojen vaurioista ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai uutta näyttöä, joiden perusteella Staran yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Alkuperäinen oikaisuvaade yksikönjohtajan päätökseen ja johtokunnan päätös

2

Katselmuspöytäkirjat

3

Tärinämittaustulokset Mec 2-20180705-152538

4

Staran lausunto

5

Hallinto_oikeuden päätös 14.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Staran yksikönjohtaja oli päätöksellä 10.7.2018 § 26 hylännyt hakijan korvaushakemuksen koskien vaatimusta asuinhuoneiston eteisen seinien korjauttamista.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti 24.1.2019 § 3 jättää hakijan oikaisuvaatimuksen yksikönjohtajan päätöksestä tutkimatta, koska hakijan ei katsottu toimittaneen oikaisuvaatimusta määräajassa kaupungin kirjaamoon.

Hakija teki 21.2.2019 Helsingin hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen, jolla hän on vaatinut yksikönjohtajan ja johtokunnan päätöksiä kumottaviksi.

Hakija perustelee kunnallisvalitustaan mm. sillä, että yksikönjohtajan päätös on annettu sähköisesti tiedoksi keskellä heinäkuuta, joka on perinteinen kesälomakuukausi. Valittaja on ollut koko heinäkuun vuosilomalla, eikä hän näin ollen ole pystynyt tekemään oikaisuvaadetta määräajassa.

Hallinto-oikeus katsoo, että hakija ei ole antanut sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua suostumusta siihen, että viranhaltijan päätös voidaan antaa hänelle tiedoksi sähköpostitse. Näin ollen oikaisuvaatimusaika ei ole alkanut kulua. Hallinto-oikeus toteaa, että hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen määräajassa.

Hallinto-oikeus on 14.9.2020 kumonnut päätöksellä 20/0760/2 rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen ja palauttanut asian johtokunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on tämän asian liitteenä 5.

Esittelijän perustelut

Hakijan oikaisuvaatimus

Hakija vaatii alkuperäisessä hakemuksessaan Staraa korjaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa vaurion asunnossaan.

Hakijan mukaan Staran heinä - syyskuussa 2017 tekemien kadunrakennustöiden yhteydessä suoritettujen louhintojen aiheuttamana hakijan huoneiston seinissä on ilmennyt halkeamia. Hakemuksen mukaan halkeamat on todettu Finnrock Consulting Oy:n vauriokatselmuksessa 26.9.2017 sekä loppukatselmuksessa 16.11.2017. Hakijan mukaan 9.3.2017 pidetyssä alkukatselmuksessa näitä vaurioita ei ole ollut.

Työyksikön selvityksen mukaan Stara on tehnyt kyseisenä ajankohtana Mechelininkadun peruskorjaustöitä, joissa Mechelininkatu 2:n kohdalla jalkakäytävällä on suoritettu maaperän louhintatöitä.

Räjäytystöissä käytetään julkaisun RIL 253 - 2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät mukaisia ohjearvoja räjäytystärinöille. Mitattava suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä mitataan lähimpänä olevista rakenteista.

Tärinämittauksia on tehty 14.7. – 7.9.2017 jolloin kiinteistön kohdalla on tehty louhintoja. Kohteesta on mitattu tärinää kolmesta mittauspisteestä (mp09 - mp11). Suurin mitattu tärinäarvo on rekisteröity 10.8.2017 klo 9.00 jolloin heilahdusnopeus oli 58,8 mm/s. Louhintaa on tehty 2 - 10 metrin etäisyydellä kiinteistöstä.

Tämä suurin tulos on mitattu noin kahden metrin etäisyydellä louhinnasta, jolloin tärinän raja-arvo on 127 mm/s. Tärinä on ollut kohteessa maksimissaan alle 47% sallitusta ohjearvosta.

Kyseessä oleva asunto sijaitsee rakennuksen kuudennessa kerroksessa. Tärinä vaimenee rakenteiden rajapinnoissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti.

Finnrock Consulting Oy:n katselmuspöytäkirjassa todetaan, että tehdyn tarkastuskäynnin ja tärinämittausten perusteella, esitettyjen vikaantumisten ja työmaasta aiheutuneiden tärinöiden välillä ei ole syy-yhteyttä.

Hakija toistaa oikaisuvaatimuksessa vaatimuksensa siitä, että Stara korjaa mainitun eteisen seinän halkeaman ja maalauttaa eteisen seinät.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu. Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja vahingon suuruudesta sekä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä.

Hyväkuntoisen rakennuksen tulee kestää ohjearvojen mukainen tärinä. Mikäli rakennevaurioita syntyy ohjearvoa pienemmillä tärinöillä, vaaranvastuu on kiinteistön omistajalla.

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että Stara ei ole teettänyt hakijan kotitalon läheisyydessä sellaista vaikutuksiltaan olennaista tärinää aiheuttavaa maanrakennustyötä, josta olisi voinut aiheutua tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia, ja että näistä olisi voinut aiheutua hakijan asunnon eteisen seinien pintavaurioita kuudennessa kerroksessa. Asiassa tehdyn mittaustuloksiin perustuvan selvityksen sekä katselmusten perusteella voidaan todeta, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta syy-yhteyden puuttuessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Alkuperäinen oikaisuvaade yksikönjohtajan päätökseen ja johtokunnan päätös

2

Katselmuspöytäkirjat

3

Tärinämittaustulokset Mec 2-20180705-152538

4

Staran lausunto

5

Hallinto_oikeuden päätös 14.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 24.01.2019 § 3

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 10.07.2018 § 26

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566